>Αlpha Bank – Αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της ΕΒΑ για το 2011

>
H ALPHA BANK ΑΕ συμμετείχε στην άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων που
διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2011 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks), από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ), σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB).

H ALPHA BANK ΑΕ αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε
σήμερα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σχετικά με την πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοιώσεως
ακραίων καταστάσεων.

Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων, που διενεργήθηκε σε 90
Πιστωτικά Ιδρύματα καλύπτοντας πάνω από το 65% του συνόλου του Ενεργητικού του
Τραπεζικού Συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπεύει να αξιολογήσει την αντοχή των
Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε ιδιαίτερα δυσμενή σενάρια και τη φερεγγυότητά τους σε υποθετικές ακραίες καταστάσεις κάτω από συγκεκριμένες περιοριστικές συνθήκες.
Οι παραδοχές και η μεθοδολογία δημιουργήθηκαν προκειμένου να αξιολογήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων με σημείο αναφοράς το 5% των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) και έχουν σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης όσον αφορά την ανθεκτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην άσκηση.

Τα δυσμενή σενάρια ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012). Η άσκηση διενεργήθηκε με βάση τα στοιχεία Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2010. Η άσκηση δεν λαμβάνει υπόψη ορισμένα γεγονότα που ήδη έχουν συμβεί καθώς και μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και διοικητικές ενέργειες,ενώ δεν αποτελεί πρόβλεψη για τα κέρδη της ALPHA BANK ΑΕ.

Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο
δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της ALPHA BANK ΑΕ σε 7,4% το 2012
έναντι 10,8% στο τέλος του 2010. Το αποτέλεσμα αυτό ενσωματώνει μόνο μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και έχουν γίνει πλήρως αποδεκτά έως τις 30 Απριλίου 2011. Το αποτέλεσμα αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τις ενέργειες που σχεδιάζει η ALPHA BANK ΑΕ για τη μείωση των κινδύνων.

Λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της ALPHA BANK ΑΕ:
Τα αποτελέσματα της άσκησης έδειξαν ότι :

Η ALPHA BANK ΑΕ υπερκαλύπτει τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως σημείο αναφοράς
για το σκοπό της συγκεκριμένης ασκήσεως. Το πιστωτικό ίδρυμα θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι θα διατηρούνται τα απαραίτητα επίπεδα κεφαλαίων. Tα αναλυτικά αποτελέσματα της ασκήσεως για το βασικό και το δυσμενές σενάριο, καθώς και η πληροφόρηση για τα πιστωτικά ανοίγματα της ALPHA BANK ΑΕ έναντι κεντρικών κυβερνήσεων παρέχονται στους συνημμένους πίνακες δημοσιοποίησης σύμφωνα με το κοινό πρότυπο της ΕΒΑ.

Η άσκηση διενεργήθηκε σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία και τις κοινές υποθέσεις της ΕΒΑ (π.χ. στοιχεία ισολογισμού 31.12.2010) όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο μεθοδολογικό κείμενο της ΕΒΑ. Τα αποτελέσματα του βασικού σεναρίου παρέχονται για λόγους συγκρισιμότητας. Τα αποτελέσματα τόσο του βασικού σεναρίου όσο και του δυσμενούς δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν πρόβλεψη του πιστωτικού ιδρύματος ούτε μπορούν άμεσα να συγκριθούν με άλλα δημοσιευμένα στοιχεία/πληροφορίες της
Τραπέζης. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα σενάρια, τις υποθέσεις και τη μεθοδολογία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΒΑ.

1Η Τράπεζα έχει διευρύνει τις επιλογές της για την διασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων σε περίπτωση που επικρατήσουν συνθήκες που θα προσομοιάζουν με τις υποθέσεις του ιδιαίτερα δυσμενούς σεναρίου μέσω της δυνατότητας εκδόσεως ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου, σε νέο-εκδοθησόμενες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Τραπέζης ανωτάτου ύψους έως ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβλημένου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, ήτοι Ευρώ 345 εκατ. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έχει συμπεριληφθεί στην άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων στα “πρόσθετα μέτρα τα οποία έχουν σχεδιαστεί ή υλοποιούνται για τη μείωση των κινδύνων”, διαμορφώνοντας τον εκτιμώμενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 σε 8,2% το 2012.

Στην εκτίμηση του δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 σε 8,2% το 2012, δεν συμπεριλαμβάνονται τα κατωτέρω:

• Η δυνατότητα αντλήσεως κεφαλαίων, μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της
Τραπέζης, μετά την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δια καταβολής μετρητών
με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετά ψήφου αΰλων μετοχών. Ενδεικτικά, για κάθε € 500
εκατ. αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας με βάση το σταθμισμένο ενεργητικό του 2010 θα ανέρχεται σε περίπου 1%.

• Οι ενέργειες προς περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών της Τραπέζης, μέσω της
ενεργής διαχειρίσεως των στοιχείων του ισολογισμού μας. Η μόχλευση του ισολογισμού
εξακολουθεί να βαίνει μειούμενη οδηγώντας σε μείωση των σταθμισμένων έναντι κινδύνων
στοιχείων του ενεργητικού κατά Ευρώ 0,8 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, Οι ενέργειες αυτές θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο του 2011 και για το 2012, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα κεφάλαια της Τραπέζης.

• Η ενίσχυση της κερδοφορίας και κατ’ επέκταση των κεφαλαίων της Τραπέζης μέσω της ήδη επιτυχημένης εφαρμογής του προγράμματος περιορισμού του κόστους, με στόχο έως το
τέλος του 2013 η συνολική εξοικονόμηση δαπανών να ανέρχεται στο 10% των εξόδων του
2010.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον εξορθολογισμό του Δικτύου, τον ανασχεδιασμό των
εργασιών, τον περιορισμό στις αμοιβές τρίτων και την εσωτερική ανάθεση εργασιών.