Αlpha Bank: Στα €680.980.257,36 το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών Α.Ε. (πρώην Alpha Τράπεζα και καλούμενη εφεξής η «Εταιρία» ή «Εκδότρια») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ότι, σε εφαρμογή του πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) της Εταιρίας και κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της λόγω της κατά την τρίτη Περίοδο Άσκησης των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 680.980.257,36, διαιρούμενο σε 2.348.207.784 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.