ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επιτυχημένο το placement με διάθεση 6 εκατ. μετοχών στα 13,2 ευρώ – Ηχηρή τοποθέτηση ξένων θεσμικών

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς εκδηλώθηκε με το placement της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Όπως έγινε γνωστό διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης έξι εκατομμύρια μετοχές, αν και η εισηγμένη αρχικά είχε ανοίξει βιβλίο για 5 εκατομμύρια μετοχές.

Η διαδικασία της διάθεσης μετοχών έγινε με fast track διαδικασίες και το βιβλίο προσφορών έμεινε ανοιχτό για περίπου τρεις ώρες.

Οι 6 εκατομμύρια μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποκτήθηκαν με μέση τιμή κτήσης 13,20 ευρώ ήτοι discount 5,70%.

Στο placement συμμετείχε ένα επίλεκτο pool 10 μεγάλων επενδυτών από Ευρώπη και ΗΠΑ, αυξάνοντας το ποσοστό των ξένων θεσμικών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 30%, διαμορφώνοντάς το σε επίπεδα άνω του 25% πλέον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετείχαν και υπάρχοντες ξένοι θεσμικοί μέτοχοι, που είχαν δηλαδή αποκτήσει μετοχές της εταιρείας σε χαμηλότερη τιμή κτήσης, και που αγοράζοντας τώρα σε υψηλότερα επίπεδα επιβεβαιώνουν την πίστη στις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για μεγαλύτερη αξία, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση.

Σύμφωνα με πηγές του ομίλου η απόφαση για το placement ελήφθη προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στο ιδιαιτέρως αυξημένο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ως αποτέλεσμα της ισχυρής θέσης του και των εξαιρετικά ευοίωνων προοπτικών του σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του.

Με την προωθούμενη διάθεση μετοχών, κατά τις ίδιες πηγές στόχος της εταιρείας είναι να επιτευχθεί:

  • Σημαντική βελτίωση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών
  • Περαιτέρω διεύρυνση κι ενίσχυση της ήδη ισχυρής μετοχικής βάσης της εταιρείας με τη συμμετοχή περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών
  • Θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρείας
  • Εξασφάλιση επιπρόσθετων κεφαλαίων, που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου και θα προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στον Όμιλο και τους μετόχους του.

Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός που επελέγη για τη διάθεση των μετοχών διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι δεν θα υποστούν αραίωση (dilution). Κι αυτό καθώς η διάθεση των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές θα συνδυαστεί με ισόποση έκδοση νέων μετοχών και ακύρωση ισάριθμων ιδίων μετοχών της εταιρείας, έτσι ώστε να μην μεταβληθεί τελικά ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας που έχουν εκδοθεί.

Η ανακοίνωση στο χρηματιστήριο

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές. Λόγω αυξημένης ζήτησης τελικώς διατέθηκαν 6.000.000 συνολικά κοινές μετοχές έκδοσής της (οι «Μετοχές») σε τιμή € 13,20 ανά Μετοχή, αντί των αρχικά ανακοινωθεισών 5.000.000 Μετοχών.

Η AXIA Ventures Group Ltd ενήργησε ως Διεθνής Συντονιστής της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι συναλλαγές πακέτου θα εκτελεστούν στις 19.01.2024.

Η ολοκληρωθείσα ιδιωτική τοποθέτηση των 6.000.000 μετοχών της Εταιρείας σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της Εταιρείας, βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών, ενώ επίσης παρέχει επιπρόσθετα κεφάλαια που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και στους μετόχους της. Παράλληλα, η διασπορά και η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται με τη συμμετοχή περισσότερων θεσμικών επενδυτών, η οποία αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας.