Γενική Τράπεζα: Από 14/12 έως 28/12 η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

Από τις 8/12 οι μετοχές της Γενικής Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ ενώ η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε από τις 14/12 έως και τις 28/12.

Πιο αναλυτικά, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/10/2011 και το Διοικητικό Συμβούλιο της 07/11/2011 αποφάσισαν την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας κατά 431.323.371,90 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 10,125 νέες προς 1 παλαιά μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν 1.437.744.573 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης ευρώ 0,40 για κάθε μία Νέα Μετοχή.

Μετά την άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 518.923.211,10 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε 1.579.744.037 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία και 10.000.000 προνομιούχες ,άνευ δικαιώματος ψήφου ,άνευ σωρευτικής απόδοσης, εξαγοράσιμές, μετατρέψιμες μετοχές ονομαστική αξίας 4,50 ΕΥΡΩ. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 575.097.829,20 ΕΥΡΩ.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η 08/12/2011. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 12/12/2011 για την εν λόγω εισηγμένη τράπεζα.

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24/10/2011 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 14/12/2011 έως και την 28/12/2011. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 21/12/2011. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 28/12/2011) παύουν να ισχύουν.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρείας ΛτΔ (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων μέσω της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε. ,πρώην Κ.Α.Α.) και την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά της συνολικής τιμής εκδόσεως των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ, οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α), αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.).

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την αύξηση αυτή, τη συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμά τους προτίμησης.

Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για τυχόν Αδιάθετες Μετοχές εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως ή μερικώς το δικαίωμα προτίμησής τους. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των μετοχών που θα εγγράφονται οι επενδυτές αναφορικά με το Δικαίωμα Προεγγραφής. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους).

Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα γίνεται με έγγραφη δήλωση η οποία θα υποβάλλεται στα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ και θα συνοδεύεται είτε με κατάθεση μετρητών, είτε με ανέκκλητη εντολή του προεγγραφόμενου μετόχου για χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που θα τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, ενώ αν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν.2190/1920.

Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν για αυτό συνίσταται η συγκέντρωση αριθμού που, κατά την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2011, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφασίσει την διανομή μερίσματος για την χρήση αυτή και εφόσον οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς ΣΑΤ των δικαιούχων κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις06/12/2011, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 07/12/2011 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Τράπεζας (http://www.geniki.gr), του Συμβούλου Έκδοσης Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ (www.bankofcyprus.gr), την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα κεντρικά γραφεία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Μεσογείων 109-111, Τ.Κ.115 10, Λεωφ. Μεσογείων, και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Τράπεζα και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.