>Γενική Τράπεζα: Κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου 339,7 εκατ. ευρώ

>

Kαλύφθηκε πλήρως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού 339.733.717,62 ευρώ της Γενικής Τράπεζας, που έγινε με την έκδοση και διάθεση 106.499.598 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,19 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 3,19 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 3 νέες κοινές ονομαστικές για κάθε 1 παλαιά μετοχή.

Ειδικότερα οι παλαιοί μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης από τις 5/11/2010 έως και τις 19/11/2010 με την καταβολή συνολικού ποσού 183.561.337,41 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 57.542.739 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό κάλυψης 54,03%. Με την από 22/11/2010 απόφαση του δ.σ. της τράπεζας διατέθηκαν 48.956.859 μετοχές στη Societe Generale.

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό αντληθέν ποσό σε 339.733.717,62 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα αυξηθεί ισόποσα κατά 339.733.717,62 ευρώ, με την έκδοση 106.499.598 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,19 ευρώ εκάστη. Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη μερίδα και τον λογαριασμό αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της τράπεζας.