>Δεν πέρασε και η ATEbank το Stress Test με -6%

>
Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης υποθετικών ακραίων καταστάσεων (stress test), που διενεργήθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τον τραπεζικό κλάδο από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) και στα οποία συμμετείχε και η ΑΤΕbank.

Η άσκηση αυτή περιλαμβάνει ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο και σκοπός της ήταν να αξιολογήσει την αντοχή και τη φερεγγυότητα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε ιδιαίτερα δυσμενή σενάρια, σε υποθετικές ακραίες καταστάσεις και κάτω από συγκεκριμένες περιοριστικές συνθήκες. Οι παραδοχές και η μεθοδολογία βασίζονται στην παραδοχή των στοιχείων Ισολογισμού του Δεκεμβρίου 2010 και δεν λαμβάνει
υπόψη τις γενικές προβλέψεις που διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα, ορισμένα γεγονότα που ήδη έχουν συμβεί, καθώς και μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και διοικητικές ενέργειες.

Τα αποτελέσματα της άσκησης έδειξαν ότι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος παρουσιάζει το 2012 στο βασικό σενάριο πλεόνασμα €505εκ. ενώ στο δυσμενές σενάριο εμφανίζει υστέρηση €713εκ. σε σχέση με τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως σημείο αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριμένης άσκησης.

Βασική παράμετρος για την υστέρηση αυτή στο δυσμενές σενάριο αποτελεί η σημαντική έκθεση της Τράπεζας σε δάνεια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (ύψους €7850εκ.), η οποία αναλογικά με τα ίδια κεφάλαια και το ενεργητικό της είναι η υψηλότερη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ως εκ τούτου η ΑΤΕbank σε ένα ακραίο σενάριο αρνητικής εξέλιξης της Ελληνικής οικονομίας, όπως αυτό που μεταξύ άλλων ακραίων καταστάσεων δοκιμάζεται στο δυσμενές σενάριο της άσκησης, έχει αναλογικά την μεγαλύτερη επίπτωση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Παρά ταύτα, η ΕΒΑ αναγνωρίζει και επισημαίνει πώς η ATEbank διαθέτει γενικές προβλέψεις ύψους €750εκ. οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο stress test και θα αξιοποιηθούν για τη μείωση των κινδύνων.

Επίσης στην ανακοίνωση της ΕΒΑ αναφέρεται ότι η Τράπεζα θα προβεί έως το τέλος 2012 στην έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου, ύψους €235εκ., σύμφωνα και με σχετική εξουσιοδότηση της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΒΑ, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω μέτρων, ο δείκτης των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων (Core Tier Ι) της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώνεται σε 6,0%, ποσοστό που υπερκαλύπτει το ελάχιστο όριο (5,0%) που έχει τεθεί.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι η ATEbank υλοποιεί ένα ευρύ, εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης, με στόχο τη διασφάλιση της κεφαλαιακής της επάρκειας και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της. Το Πρόγραμμα έχει χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2013 και ως εκ τούτου μέρος των δράσεων του ξεπερνούν την άσκηση της ΕΒΑ καθώς αυτή καλύπτει χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012).

Επισημαίνεται ότι χωρίς την εφαρμογή του σεναρίου ακραίων καταστάσεων, με βάσει το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ο αντίστοιχος δείκτης για το 2012 εκτιμάται σε 12,4%.
Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την επιτυχή πρόσφατη υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους €1.259,5εκ., που ενίσχυσε το δείκτη Core Tier I σε 10,7% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε 12,1% (σε pro-forma 31/3/2011 βάση), η ATEbank έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα και έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες που τη διασφαλίζουν έναντι μελλοντικών κινδύνων σε δυσμενείς καταστάσεις.