>ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

>

Η Δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε τη 15.7.2011 και ενέκρινε:
• τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, στην
κατά νόμο κατώτατη αξία των Ευρώ 0,30, διά δημιουργίας ισοπόσου (προς τη μείωση)
ειδικού κατ’ άρθρον 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, αποθεματικού.
• τη δυνατότητα αντλήσεως κεφαλαίων, μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της
Τραπέζης, έως του ποσού του νυν καταβεβλημένου (δηλαδή, προ της ανωτέρω
μειώσεως) κοινού μετοχικού της κεφαλαίου, διά καταβολής μετρητών, με την έκδοση
κοινών ονομαστικών μετά ψήφου αΰλων μετοχών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση
εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου το τελευταίο, εντός δωδεκαμήνου
περιόδου, ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών και εν γένει υλοποιήσει την
παρούσα απόφαση.
• τη δυνατότητα εκδόσεως μετατρεψίμου (σε κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιακού
δανείου ανωτάτου ύψους έως ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβλημένου συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των
κοινών και προνομιούχων μετόχων και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο
προκειμένου το τελευταίο να υλοποιήσει την παρούσα απόφαση.