Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων την Τετάρτη για 625 εκατ. ευρώ

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 7 Μαΐου 2024, προχωρά την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024. Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.