Εθνική Τράπεζα : Αποτελέσματα Έτους 2011

Πηγή: Εθνική Τράπεζα : Αποτελέσματα Έτους 2011

Ζημιές ρεκόρ ύψους 12,345 δισ. ευρώ εμφάνισε για τη χρήση 2011 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοινώνοντας παράλληλα πως προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 6,9 δισ. ευρώ. Στις ζημιές της Eθνικής για τη χρήση 2011 περιλαμβάνονται επιπλέον ζημίες ύψους 1,17 δισ. ευρώ από οικειοθελείς απομειώσεις, σχεδόν όλη η BlackRock, ενώ δεν έγινε χρήση του αναβαλλόμενου φόρου, με δυνητικό όφελος 1,3 δισ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή αξίας ομολόγων και λοιπών απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου:
– Ονομαστική αξία επιλέξιμων τίτλων για το PSI+ €14,8 δισ.
– Λογιστική απομείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου κατά 75% οδήγησε σε ζημία ύψους €11.784 εκατ. (προ φόρων)
– Πρόσθετη απομείωση ύψους €1.170 εκατ. (μετά από φόρους) όλων των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο
– Αναγνώριση φορολογικού οφέλους €1,3 δισ. από τις ζημίες του PSI+, εν αναμονή οριστικοποίησης του νομοθετικού πλαισίουΚεφαλαιακή Επάρκεια:
-Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,3% μετά την εγγυημένη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους €6,9 δισ. στο πλαίσιο του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών
Τραπεζών
– Αντίστοιχα, ο δείκτης των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώνεται στο 6,3%.

Πρόγραμμα Kεφαλαιακής Eνίσχυσης της Τράπεζας:
– Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €1δισ. μέσω της έκδοσης εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου
– Η επαναγορά καλυμμένων ομολογιών και υβριδικών τίτλων πρόσθεσε €302 εκατ. βασικά ίδια κεφάλαια
–  Δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα κατά -€250 εκατ. τα τελευταία δύο έτη, -15% σε
σχέση με τις λειτουργικές δαπάνες του 2009

Ρευστότητα:
– Η εξασφάλιση του 2ου προγράμματος της δανειακής σύμβασης οδηγεί σταδιακά στην αντιστροφή του κλίματος αβεβαιότητας και εισροή καταθέσεων
–  Παρά τη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά – 30% σωρευτικά από τα τέλη του 2009, το δανειακό χαρτοφυλάκιο συνεχίζει να χρηματοδοτείται από καταθέσεις με το λόγο δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 106% στην Ελλάδα και στο 109% στον Όμιλο
– Περαιτέρω βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην Τουρκία και ΝΑ Ευρώπη σε 113% και 132%, μειωμένος κατά -3 και -16 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα έναντι του 2010
– Μείωση του χρηματοδοτικού ανοίγματος των μονάδων της ΝΑ Ευρώπης κατά €1,3 δισ. τα δύο τελευταία έτη

Θωράκιση Ισολογισμού:
– Προβλέψεις ύψους €2,2 δισ. το 2011 (+60% σε σχέση με το 2010), εκ των οποίων €1,8 δισ. στην Ελλάδα, θωρακίζουν την Τράπεζα
– Κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση (+90 ημέρες) από προβλέψεις στο 58%, η υψηλότερη του κλάδου

Οικονομικά Αποτελέσματα:
–  Ζημίες €289 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων και λοιπών εκτάκτων στοιχείων και δαπανών παρά την αύξηση των προβλέψεων του Ομίλου κατά €820 εκατ. σε ετήσια βάση
– Συνεχίζεται η κερδοφόρος πορεία των θυγατρικών του εξωτερικού η οποία ανήλθε σε €368 εκατ. για το 2011

Ελλάδα
– Προ-προβλέψεων οργανική κερδοφορία +6% σε σχέση με το 2010
– Οργανικά έσοδα στα €2,7 δισ. (-6% σε σχέση με το 2010) παρά τη δυσμενή συγκυρία
– Δραστική μείωση κόστους μισθοδοσίας -8% και γενικών εξόδων & αποσβέσεων -9% σε σχέση με το 2010
– Προβλέψεις στα €1,8 δισ., αυξημένες κατά +82% έναντι του 2010

Finansbank:
– Καθαρά κέρδη στα TL849 εκατ. (€365 εκατ.) -8% σε σχέση με το 2010 κυρίως λόγω της επίδρασης της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής στο επιτοκιακό περιθώριο
– Δυναμική ανάπτυξη εργασιών: αύξηση χορηγήσεων κατά +16% και καταθέσεων κατά +22% σε σχέση με το 2010
– Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου με το κόστος των προβλέψεων να σταθεροποιείται στο 1%
– Σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας τόσο μέσω της επιτυχημένης έκδοσης πενταετούς Ευρωομολόγου ύψους USD500 εκατ. το Μάιο του 2011 όσο και μέσω της έκδοσης κοινοπρακτικού δανείου ύψους επίσης USD500 εκατ. το Δεκέμβριο του 2011

ΝΑ Ευρώπη:
– Κέρδη προ προβλέψεων €177 εκατ., -35% έναντι του 2010
– Περιστολή λειτουργικών δαπανών κατά -5% έναντι του 2010