Εθνική Τράπεζα: Δάνεια έως 12,5 εκατ. ευρώ με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μέσω του προγράμματος «NBG Loan for Entrepreneurship & Social Impact», η Εθνική Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση ύψους έως και €12,5 εκατ. με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για την υλοποίηση των επενδυτικών ή επιχειρηματικών σχεδίων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους (υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας) και των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους (υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας).

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος παρέχεται οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε σε περίπτωση χρηματοδότησης χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και επιπρόσθετο οικονομικό πλεονέκτημα υπό τη μορφή περαιτέρω μείωσης του επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις που:

i. συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών, και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ για την πρωτοβουλία «Απασχόληση για νέους» ή

ii. στηρίζουν την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Ισότητα των Φύλων και την Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών. Επιπλέον, τα κεφάλαια με πηγή χρηματοδότησης την ΕΤΕπ απαλλάσσονται της εισφοράς του Ν.128/75.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του προγράμματος, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Πελατείας σας  ή να επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας, τονίζει η ΕΤΕ.