ΕΚΤΕΡ: Ανέλαβε έργο 7,5 εκατ. ευρώ στην Κόρινθο

Η ΕΚΤΕΡ ανέλαβε έργο 7,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Κόρινθο. Η κατασκευαστική εταιρεία υπέγραψε σύμβαση έργου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο.

Η ανακοίνωση της ΕΚΤΕΡ

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 28.11.2023 υπέγραψε με τον Δήμο Κορινθίων, σύμβαση έργου σχετικά με την κατασκευή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 7.551.800,05 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε στους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες), ανέρχεται στο ποσό των 115,35 εκατ. ευρώ.

Στις 8 Νοεμβρίου, η ΕΚΤΕΡ υπέγραψε σύμβαση έργου για την εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση έργου ανακαίνισης και αναβάθμισης χώρων και τμημάτων στο νοσοκομείο ΚΑΤ, με συμβατική αμοιβή στα 4,94 εκατ. πλέον ΦΠΑ 24% με τη Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.