Ελλακτωρ: Κερδοφορία στο εννεάμηνο – Μπουλούτας: Ο όμιλος σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά

Στα 739 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ το εννεάμηνο του 2022, αυξημένος κατά 16% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις γ’ τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 259 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 185 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο, αυξημένα κατά 41%.

Tα EBITDA εννεαμήνου ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67% και στο γ’ τρίμηνο σε 59 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) στο εννεάμηνο, ανήλθαν σε 102 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση >100%, και στο γ’ τρίμηνο σε 38 εκατ., αυξημένα κατά 39% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε 43 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 40 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με ΕΒΤ 12 εκατ. ευρώ για το γ’ τρίμηνο, αυξημένα κατά 52% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Τέλος, τα Καθαρά Κέρδη (ΕΑΤ) ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 56 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με ΕΑΤ 3 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του έτους έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε 608 εκατ. ευρώ στις 30.09.2022, έναντι 578 εκατ. στις 31.12.2021, ενώ ο Καθαρός Δανεισμός για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €412 εκατ.  Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.09.2022 σε €434 εκατ. και στις 31.12.2021 σε €470 εκατ.

Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός(2)/ετησιοποιημένο συγκρίσιμο EBITDA) διαμορφώθηκε σε 2,6x (2,6x και με LTM συγκρίσιμο EBITDA)

Τέλος, ο όμιλος παρουσίασε θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους 39,8 εκατ. ευρώ για το Εννεάμηνο 2022, έναντι εισροών 22,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο ‘21.

Μπουλούτας: Ο όμιλος έχει υπεισέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του εννεαμήνου 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε: «Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις του 9Μ 2022 καταδεικνύουν, ότι παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος έχει υπεισέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά τόσο τον κύκλο εργασιών του όσο και την κερδοφορία του επιτυγχάνοντας το υψηλότερο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) των τελευταίων ετών και επιστρέφοντας στην κερδοφορία μετά από 10 έτη. Έχοντας θέσει τα θεμέλια για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ολοκλήρωσε το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ενισχύοντας τους τομείς της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος και του Real Estate, οι οποίοι βρίσκονται σε αναπτυξιακή κερδοφορία.

Επιπρόσθετα, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων €2,7 δισ. του κατασκευαστικού κλάδου, του οποίου η αναδιάρθρωση είναι σε πλήρη εξέλιξη, δημιουργεί θετικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις 29/11 ολοκληρώνεται η διαδικασία διάσπασης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με απόσχιση του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σύσταση νέας εταιρείας. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Η συναλλαγή αυτή όπως και η αναμενόμενη προπληρωμή του Διεθνούς Ομολόγου, δύο έτη νωρίτερα από τη λήξη του έχει θωρακίσει κεφαλαιακά τον Όμιλο, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει σημαντικό μέρος των έργων υποδομών που αναμένονται και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στον κλάδο.

Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά αν δεν είχαμε την αμέριστη υποστήριξη των εργαζομένων μας, οι οποίοι με σκληρή δουλειά και αφοσίωση επανέφεραν τον Όμιλο σε κερδοφορία και τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχωρά με σταθερή αναπτυξιακή πορεία, στηριζόμενος στο νέο επιχειρηματικό του μοντέλο. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ισχυροποίηση των κύριων τομέων δραστηριότητας, η ενίσχυση συνεργειών, η ουσιαστική προώθηση καινοτόμων πρακτικών και η συνεχής δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους καθώς και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία».