Ελληνική Τράπεζα: Έγκριση προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης €66 εκατ.

Το Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης ενέκριναν οι μέτοχοι της Ελληνικής Τράπεζας στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Απριλίου δείχνοντας εμπιστοσύνη στους χειρισμούς του Ομίλου και ενισχύοντας τον περαιτέρω ώστε να συνεχίσει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις έντονες προκλήσεις που παρουσιάζονται στο μακρο-οικονομικό περιβάλλον.

Μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης εντός του 2012, ο Όμιλος αναμένει να αντλήσει €66 εκατ. απευθυνόμενος στους υφιστάμενους μετόχους του και για τυχών μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης σε νέους επενδυτές.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα προβλέπει:

– Την έκδοση και δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης σε αναλογία 1 Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή.

– Κάθε 2 Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν θα μετατρέπονται σε 1 νέα συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας €0,43 με τιμή διάθεσης τα €0,43 η κάθε μια.

– Για κάθε 2 νέες μετοχές που θα προκύπτουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων προτίμησης, ο μέτοχος θα λαμβάνει δωρεάν 3 πλήρως πληρωθείσες χαριστικές μετοχές (Bonus Shares).

Τόσο τα Δικαιώματα Προτίμησης όσο και οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την παραχώρηση των χαριστικών μετοχών θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετά τη λήψη σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος, ο Όμιλος αναμένει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μετόχων λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Με την υλοποίηση του Προγράμματος, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας που ανήλθε σε 12,9% με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 διαμορφώνεται σε 14,1%, ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων από 10,1% σε 11,3% και ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων από 7,1% σε 8,4% με αποτέλεσμα ο Όμιλος να υπερβαίνει όλους τους ελάχιστους απαιτούμενους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Όλες οι λεπτομέρειες της έκδοσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα ανακοινωθούν εντός Μαΐου 2012 μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.