>Ελληνική Τράπεζα: Πτώση στα κέρδη

>
Πτώση στα κέρδη φόρων σημείωσε το πρώτο τρίμηνο ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος διατήρησε την οικονομική του ευρωστία, την εξαιρετική ρευστότητά του και την ισχυρή κεφαλαιακή του επάρκεια την πρώτη τριμηνία του 2011, παρά τις συνεχιζόμενες αρνητικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης στην κυπριακή και ιδιαίτερα την ελληνική οικονομία.

Το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις σημείωσε 29% αύξηση αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου φθάνοντας τα €32,2 εκατ. σε σύγκριση με €24,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Τα κέρδη πριν τη φορολογία ανήλθαν στα €5,7 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη €10,6 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου για το 2011 επικεντρώνονται στην αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας, στη διαφύλαξη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο στόχο την κερδοφορία.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Στις 31 Μαρτίου 2011, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, με βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε στο 15% (Δεκέμβριος 2010: 15%) και ο Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων ανήλθε στο 12% (Δεκέμβριος 2010:12%).

Άνετη ρευστότητα

Ο Όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. Το Μάρτιο 2011, ο δείκτης μεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παρέμεινε στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 80,7% (Δεκέμβριος 2010: 79,1%) και ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 72,5% (Δεκέμβριος 2010: 71,3%).

Χορηγήσεις/Καταθέσεις

Τα δάνεια και οι καταθέσεις του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2011 σημείωσαν αύξηση 3% και 1% αντίστοιχα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2010.

Ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος και ειδικά στην Ελλάδα οι καθαρές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε €559,3 εκατ. σε σύγκριση με €517,1 εκατ. το Δεκέμβριο του 2010, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων ανήλθε στο 10,3% σε σύγκριση με 9,8% τον Δεκέμβριο του 2010.

Ο Όμιλος επικεντρώνεται στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Έσοδα/ Έξοδα

Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για περιορισμό των εξόδων οδήγησαν σε μείωση του ρυθμού μεταβολής των εξόδων μειώνοντας το δείκτη εξόδων προς έσοδα σε 57,9% σε σχέση με 63,5% που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων αυξήθηκε κατά 12% φθάνοντας τα €76,5 εκατ. σε σύγκριση με €68,3 εκατ. για την πρώτη τριμηνία του 2010, κυρίως λόγω θετικής επανεκτίμησης συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων.

To σύνολο των εξόδων συγκρατήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα παρουσιάζοντας αύξηση 2% φθάνοντας τα €44,3 εκατ. σε σύγκριση με €43,4 εκατ. για την πρώτη τριμηνία του 2010.

Ελλάδα

Στην Ελλάδα, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και τις αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και κατ’επέκταση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του δικτύου καταστημάτων Ελλάδας, η ζημία πριν τη φορολογία αυξήθηκε στα €15,4 εκατ. σε σύγκριση με ζημία €3,4 εκατ. για την πρώτη τριμηνία του 2010.

Ρωσία

Η θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας, Limited Liability Company Commercial Bank “Hellenic Bank”, άρχισε τραπεζικές εργασίες στην Ρωσία τον Ιανουάριο του 2011. Τα εγκαίνια της Τράπεζας θα πραγματοποιηθούν στις 15 Ιουνίου 2011.

Στρατηγικοί στόχοι

Oι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου εξακολουθούν να επικεντρώνονται στην αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας, στη διαφύλαξη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο στόχο την κερδοφορία.

Η Διοίκηση και Διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί στενά και αξιολογεί με κάθε προσοχή τις εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και των επιπτώσεων της κρίσης.

Προοπτικές

Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι κατά το 2011, παρά τον αναμενόμενο θετικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, θα συνεχιστούν οι προκλήσεις για την Κυπριακή οικονομία με κύρια χαρακτηριστικά τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της κατανάλωσης και της πιστωτικής επέκτασης, τον αυξημένο πληθωρισμό και τη διατήρηση της ανεργίας σε ψηλά επίπεδα.

Στην Ελλάδα, αναμένεται ότι το πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης θα διαρκέσει περισσότερο χρόνο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, με αποτέλεσμα τη συνέχιση της ύφεσης της οικονομίας και τη διατήρηση ψηλού δείκτη ανεργίας.

Παρόλα αυτά, η υγιής ρευστότητα και η άνετη κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου επιτρέπει την επιλεκτική χρηματοδότηση νέων έργων στην Κύπρο, την Ελλάδα και στη Ρωσία.