>Εμπορική: Με 96% Credit Agricole και Sacam International

>
Στο 96% φτάνει η συμμετοχή των Credit Agricole και Sacam International στο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας., σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑ.

Αναλυτικότερα, η Credit Agricole S.A. κατείχε την 23.05.2011 άμεσα 466.149.045 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 91% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας.

Η Sacam International SAS κατείχε την 23.05.2011 άμεσα 25.613.095 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Συνεπώς, στις 23/5/2011, η Credit Agricole S.A. και η Sacam International SAS κατείχαν συνολικά 491.762.140 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 96% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας.