>Εμπορική: Στα €745 εκατ. οι ζημιές στο εννεάμηνο

>

Σε 745,0 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι καθαρές ζημίες σε επίπεδο ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας για το εννεάμηνο του 2010, ενώ τα καθαρά έσοδα του ομίλου για το εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 561 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.

Παράλληλα, η Εμπορική επισημαίνει ότι οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες επηρέασαν τις προβλέψεις για ζημιές λόγω απομείωσης του χαρτοφυλακίου των παλαιών δανείων, διατηρώντας τις συνολικές προβλέψεις σε υψηλά επίπεδα, παρά τη μείωσή τους κατά 18% σε σχέση με το υψηλό του Β’ Τριμήνου του 2010. Ειδικότερα, η Εμπορική προχώρησε στο Γ’ Τρίμηνο του 2010 σε προβλέψεις ύψους €259,1 εκατ., διαμορφώνοντας το συνολικό Κόστος Κινδύνου για το Εννεάμηνο του 2010 σε €826,1 εκατ., αυξημένο κατά 58,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, στο Γ’ Τρίμηνο του 2010 ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας ενίσχυσε σημαντικά τα Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη, στα €52,9 εκατ., επιτυγχάνοντας τα υψηλότερα Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη των τελευταίων δύο ετών σε επίπεδο Τριμήνου. Τα Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 22,4%,
στα €92,9 εκατ., σε σύγκριση με το αντίστοιχο Εννεάμηνο του 2009.

Τα Καθαρά Έσοδα στο Γ’ Τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 7,2%, στα €192,6 εκατ., σε σύγκριση με το προηγούμενο Τρίμηνο, παρά τη μείωση κατά 19,7% των Καθαρών Εσόδων από προμήθειες, με τα έσοδα από συναλλαγές να ανέρχονται στα €3,8 εκατ. Το Εννεάμηνο του 2010, τα Καθαρά Έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,7% στα €561 εκατ., σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται κυρίως στην κατά 23,5% ετήσια αύξηση των Καθαρών Εσόδων από Τόκους, τα οποία ανήλθαν στα €478,1 εκατ., βελτιωμένα λόγω των αυξημένων περιθωρίων.

Η Εμπορική Τράπεζα συνέχισε την απρόσκοπτη παροχή χρηματοδότησης στα ελληνικά νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, μέσω της ρευστότητας που απολαμβάνει ως μέλος του Ομίλου της Credit Agricole. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων σε επίπεδο Τράπεζας διαμορφώθηκε στα €22,6 δισ., με τα χαρτοφυλάκια δανείων προς τη Ναυτιλία και τις Μεγάλες Επιχειρήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση της τάξεως του 13% και 2% αντίστοιχα, από τις αρχές του έτους.

Οι αποτελεσματικές πρωτοβουλίες που συνεχίζουν να εφαρμόζονται για τον περιορισμό και εξορθολογισμό των εξόδων, οδήγησαν στην περαιτέρω μείωση των Λειτουργικών Εξόδων του Ομίλου, κατά 1,6%, στα €468,1 εκατ., κατά το πρώτο Εννεάμηνο του 2010 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Ο δείκτης εξόδων/εσόδων για το Εννεάμηνο του 2010 μειώθηκε ακόμα περισσότερο στο 73,5%, από 82,6% το Εννεάμηνο του 2009. Η εφαρμογή των μέτρων συγκράτησης δαπανών συνέβαλε στη διατήρηση της πτωτικής αυτής τάσης. Τα έξοδα κατέγραψαν 24% μείωση και διαμορφώθηκαν στα €139,7 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο Τρίμηνο. Σε pro-forma βάση ως προς τα έκτακτα έξοδα μετασχηματισμού, τα έξοδα μειώθηκαν κατά 5,5% σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο του 2010.

Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες επηρέασαν τις προβλέψεις για ζημιές λόγω απομείωσης του χαρτοφυλακίου των παλαιών δανείων, διατηρώντας τις συνολικές προβλέψεις σε υψηλά επίπεδα, παρά τη μείωσή τους κατά 18% σε σχέση με το υψηλό του Β’ Τριμήνου του 2010. Παρακολουθώντας τις οικονομικές συνθήκες, η Εμπορική προχώρησε στο Γ’ Τρίμηνο του 2010 σε προβλέψεις ύψους €259,1 εκατ., διαμορφώνοντας το συνολικό Κόστος Κινδύνου για το Εννεάμηνο του 2010 σε €826,1 εκατ., αυξημένο κατά 58,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή είχε επίπτωση στις Καθαρές Ζημίες σε επίπεδο Ομίλου, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη για την περαιτέρω θωράκιση της Εμπορικής Τράπεζας σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Ειδικότερα, οι Καθαρές Ζημίες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €745,0 εκατ. το Εννεάμηνο του 2010, και σε €209,9 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο του 2010.

Ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο των νέων δανείων της Εμπορικής είναι πλήρως εξορθολογισμένο και υγιές, ακολουθώντας την τάση που καταγράφεται από τις αρχές του έτους, με τις προβλέψεις να παραμένουν σχεδόν μηδενικές, χάρη στις διαδικασίες έγκρισης πιστώσεων που έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Σε ό,τι αφορά στις καταθέσεις, οι βασικές καταθέσεις (ταμιευτηρίου & όψεως) αποτέλεσαν το σημαντικότερο μέρος του συνολικού χαρτοφυλακίου καταθέσεων, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό περίπου 61,2%, σε σχέση με το 59,5% το Α’ Εξάμηνο του 2010, καθώς η Εμπορική παρέμεινε σταθερή στην απόφασή της να απέχει από τον έντονο ανταγωνισμό στα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων. Συνολικά, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 17,9% από τις αρχές του έτους ή κατά €2,7 δισ., στα €12,2 δισ., ακολουθώντας τη γενικότερη πτωτική τάση στην εγχώρια αγορά καταθέσεων, η οποία συνέχισε να δέχεται πιέσεις λόγω της οικονομικής κρίσης.

Λόγω των οικονομικών συνθηκών, οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης της Εμπορικής Τράπεζας (το οποίο ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό στις 7/10/2009 και ενσωματώθηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας στις 17/02/2010), και έχουν προσαρμοσθεί με βάση και τον «έλεγχο αντοχής» (stress test) της 22ας Ιουνίου 2010, υπόκεινται σε διαρκή παρακολούθηση, με δεδομένη τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και προκειμένου να θωρακίσουν περαιτέρω την Τράπεζα και τους πελάτες της.

Παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, οι οποίες επικράτησαν και κατά τη διάρκεια του Γ’ Τριμήνου του 2010, η Εμπορική συνέχισε την εφαρμογή προγράμματος αναδιάρθρωσης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έργα αναδιοργάνωσης και βελτίωσης του δικτύου των καταστημάτων, πρωτοβουλίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, καθώς και εκτεταμένη κεντροποίηση των λειτουργικών και πιστωτικών διαδικασιών της Τράπεζας. Συνολικά 24 καταστήματα έχουν ανακαινισθεί μέχρι σήμερα με βάση το νέο μοντέλο λιανικής τραπεζικής της Credit Agricole, ενώ το 20% περίπου του συνολικού δικτύου θα έχει αναβαθμιστεί πλήρως σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, πριν από τον Ιανουάριο του 2011, προχωρώντας με ρυθμούς ταχύτερους των αρχικά αναμενόμενων.

Ο κ. Alain Strub, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Στο Γ’ Τρίμηνο του 2010, η Εμπορική Τράπεζα βελτίωσε ακόμα περισσότερο τη λειτουργική της απόδοση, διατηρώντας την ισχυρή τάση που ξεκίνησε στις αρχές του έτους και επιτυγχάνοντας τα υψηλότερα τριμηνιαία Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη των τελευταίων δύο ετών. Επιπλέον, για ακόμα ένα τρίμηνο η Εμπορική Τράπεζα διατήρησε έντονη εμπορική δραστηριότητα, προωθώντας στην αγορά περίπου 20 νέα τραπεζικά προϊόντα και συνεχίζοντας να συνδέει τα καινοτόμα προϊόντα της με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, οι οποίες φέρουν την τεχνογνωσία του Ομίλου της Credit Agricole και είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες του Έλληνα συναλλασσόμενου σήμερα. Οι ενισχυμένες προβλέψεις για το χαρτοφυλάκιο των παλιών μας δανείων επηρέασαν τα αποτελέσματά μας, θωρακίζοντας ωστόσο τα βασικά μας μεγέθη, εν μέσω ενός δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο των νέων δανείων μας παραμένει υποδειγματικό κατά το Γ’ Τρίμηνο, με σχεδόν μηδενικές προβλέψεις.

Ως μέλος της Credit Agricole, του μεγαλύτερου τραπεζικού Ομίλου στη Γαλλία, η Εμπορική θα συνεχίσει να παρέχει δάνεια στα ελληνικά νοικοκυριά, στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, καθώς και ένα ασφαλές και αξιόπιστο τραπεζικό περιβάλλον. Παράλληλα, ενώ δεν παραβλέπουμε την αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης και στην επίτευξη του κεντρικού μας στόχου για επιστροφή στην κερδοφορία το 2012».