>Εναρμόνιση του Τ.Τ. με νομοθεσία Ε.Ε. για υπηρεσίες πληρωμών

>
Tην πλήρη εναρμόνιση των εργασιών του με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 3862/2010), που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία 2007/64/ΕΚ της Ε.Ε. για τις υπηρεσίες πληρωμών (Payment Services Directive-PSD), ανακοίνωσε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Ειδικότερα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο καλεί εκ νέου όσους πελάτες του δεν έχουν ακόμα προσέλθει να υπογράψουν τη νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών πληρωμών να επισκεφθούν το κατάστημα εξυπηρέτησής τους για την υπογραφή της σύμβασης.

Διευκρινίζεται ότι μετά τις 14.4.2011 οι όροι της νέας σύμβασης θα ισχύσουν και για όσους πελάτες δεν θα έχουν προσέλθει μέχρι τότε να υπογράψουν, εκτός εάν μέχρι την ημερομηνία αυτή γνωστοποιήσουν εγγράφως προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ότι δεν συμφωνούν και δεν αποδέχονται το περιεχόμενο και τους όρους της.

Η εν λόγω γνωστοποίηση μπορεί να γίνει είτε με συστημένη επιστολή είτε με αυτοπρόσωπη δήλωσή τους στο κατάστημα εξυπηρέτησής τους.