>Εξαγοράζει τις μετοχές του Δημοσίου η Attica Bank

>

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. στις 29/11/2010 απεφάσισε την εξαγορά από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών αξίας 100,2 εκατ. ευρώ που έχουν εκδοθεί βάσει του Ν. 3723/2008 και τις οποίες κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο.
Εντός του προσεχούς διαστήματος η Τράπεζα πρόκειται να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης.