>Επιστροφή στα κέρδη, για το 2010, η Εμπορική Τράπεζα

>
Οικονομικά Αποτελέσματα της χρήσης του 2010. Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας βελτίωσε περαιτέρω τη λειτουργική του απόδοση, εν μέσω ενός ιδιαίτερα δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος και>παραμένοντας παράλληλα προσηλωμένος στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης & Ανάπτυξης.

Το 2010, ο Όμιλος της Εμπορικής πέτυχε 58,7% αύξηση στα Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στα €165,5 εκατ. Πρόκειται για την υψηλότερη αύξηση των τελευταίων δύο ετών, η οποία διαμορφώνει θετικές ενδείξεις για ανάπτυξη στο μέλλον. Η συγκεκριμένη αύξηση ήλθε ως αποτέλεσμα της κατά 2,4% αύξησης των Καθαρών Εσόδων και της περαιτέρω μείωσης κατά 6,7% των Λειτουργικών Εξόδων, σε σύγκριση με το 2009. Τα Καθαρά Έσοδα ανέρχονται σε €768,6 εκατ., κυρίως λόγω της σημαντικής ετήσιας αύξησης κατά 20% στα Καθαρά Έσοδα από Τόκους, τα οποία ανήλθαν στα €649,8 εκατ., γεγονός που αποδίδεται τόσο στα βελτιωμένα περιθώρια επιτοκίων όσο και στις επιτυχημένες εμπορικές ενέργειες που πραγματοποίησε η Τράπεζα στη διάρκεια του έτους. Σε pro-forma βάση, μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων συναλλαγών, τα Καθαρά Έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 12% σε ετήσια βάση. Ο περιορισμός του κόστους παρέμεινε βασική προτεραιότητα για το 2010, καθώς ο Όμιλος πέτυχε μείωση του δείκτη εξόδων / εσόδων (εξαιρουμένου του κόστος μετασχηματισμού) κατά 900 μονάδες βάσης, στο 71,5%. Το Σύνολο των Λειτουργικών Εξόδων μειώθηκε κατά 6,7% σε ετήσια βάση, στα €603,2 εκατ., ως αποτέλεσμα των διαφόρων πρωτοβουλιών για αποτελεσματική συγκράτηση των εξόδων. Ωστόσο, η ετήσια αύξηση των Προβλέψεων κατά 55,1%, εξαιτίας του επιδεινούμενου οικονομικού περιβάλλοντος, οδήγησε σε Καθαρές Ζημίες ύψους €873,5 εκατ.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο παρέμεινε σταθερό, τόσο σε επίπεδο έτους όσο και σε επίπεδο τριμήνου, στα €22,6 δισ. Η Εμπορική Τράπεζα, συνεπής στην απόφασή της να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ελληνική Οικονομία -ειδικότερα επαγγελματίες και επιχειρήσεις- κατέγραψε 2.1% αύξηση στα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία ανήλθαν στα €12,8 δισ. Παράλληλα, οι σημαντικά βελτιωμένες και προσφάτως κεντροποιημένες διαδικασίες πιστωτικής αξιολόγησης ενίσχυσαν περαιτέρω την ποιότητα του νέου δανειακού χαρτοφυλακίου της Εμπορικής Τράπεζας.

Στο Δ’ Τρίμηνο του 2010, τα Καθαρά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,8%, σε σύγκριση με το Γ’ Τρίμηνο του 2010 και τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 3,3%, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των 2 Λειτουργικών Κερδών προ Προβλέψεων κατά 37,1%, στα €72,6 εκατ., σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι προβλέψεις μειώθηκαν κατά 24,7%, σε σύγκριση με το Γ’ Τρίμηνο του 2010, συμβάλλοντας στην υποχώρηση των Καθαρών Ζημιών του Δ’ Τριμήνου στα €128,6 εκατ., σε επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με προηγούμενα τρίμηνα.

Η εφαρμογή συνετής πολιτικής προβλέψεων, σε συνδυασμό με το πλήρως εξορθολογισμένο χαρτοφυλάκιο των νέων δανείων, το οποίο καταγράφει χαμηλές προβλέψεις, έχει επιτρέψει τη σταδιακή και συνεχή μείωση του επιπέδου προβλέψεων, σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα του Β’ Τριμήνου του 2010. Συνεπώς, στο Δ’ τρίμηνο του 2010 οι προβλέψεις μειώθηκαν στα €195,2 εκατ., παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, ενώ για το σύνολο του 2010 διαμορφώθηκαν οριακά πάνω από το €1 δισ.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα €11,6 δισ. σε επίπεδο Τράπεζας, μειωμένες κατά 22,1% σε σύγκριση με το 2009, αντανακλώντας το γενικότερο οικονομικό κλίμα και την απόφαση της Τράπεζας να μη συμμετάσχει ενεργά κατά την περασμένη χρονιά στον ανταγωνισμό των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις.

Κατά τη διάρκεια του 2010, ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας πραγματοποίησε επίσης ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της ποιότητας των δομών και των λειτουργιών του, με την αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων του, το 20% των οποίων έχουν ήδη αναβαθμισθεί και εκσυγχρονισθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του νέου μοντέλου λειτουργίας. Επίσης, ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας ολοκλήρωσε την κεντροποίηση διάφορων λειτουργικών και πιστωτικών διαδικασιών και προώθησε μια περισσότερο πελατοκεντρική εταιρική κουλτούρα, η οποία ενισχύει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.