>Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ποιες εισηγμένες έχουν ομόλογα;

>

xa_ptosi_6Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά από τις εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες να αναφέρουν, εντός τριών ημερών, εάν και ποια έκθεση έχουν σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, με σκοπό να ελέγξει τη λογιστική απεικόνιση τους στις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30/9/2011.

Σύμφωνα με την επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες ζητά να ενημερωθεί για:

1) την τυχόν έκθεση των εταιρειών σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, σε ενοποιημένη βάση,

2) την κατηγορία ταξινόμησης αυτών, κατά τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 39,

3) τη μέθοδο επιμέτρησης αυτών και 4) το ύψος της ζημιάς απομείωσης που τυχόν αναγνωρίστηκε στις οικονομικές καταστάσεις κατά την περίοδο που έληξε στις 30/6/2011.