>Επιτόκια λογαριασμού χορηγήσεων Alpha 605 σε συνάλλαγμα

>Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (Ε.Δ.Ε.)* ανά νόμισμα, στο λογαριασμό Alpha 605 σε συνάλλαγμα καθορίζεται ως εξής:
Δολλάριο Η.Π.Α. (USD) 3,00%
Γιεν Ιαπωνίας (JPY) 3,10%
Φράγκο Ελβετίας (CHF) 3,15%
Λίρα Αγγλίας (GBP) 3,60%
*Μέγιστο περιθώριο προσαυξήσεως 4,5 εκατοστιαίες μονάδες.