ΕΤΕ: Άρχισε η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Άρχισε η διαδικασία υποβολής προτάσεων προς την Εθνική Τράπεζα για τη χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, καθώς και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας JESSICA. Η Εθνική Τράπεζα ανήρτησε στην ιστοσελίδα της (www.nbg.gr) την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012, τις σχετικές Προσκλήσεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η πρωτοβουλία JESSICA χρηματοδοτεί ανταποδοτικά έργα που εντάσσονται σε ολοκληρωμένα σχέδια αειφόρου αστικής ανάπτυξης με τη μορφή δανείων ή συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα που υλοποιεί το έργο. Οι πόροι των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης προέρχονται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Αττικής και Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, καθώς και από το ΕΠΠΕΡΑΑ καιανέρχονται σε περίπου 85 εκατ. € (50 εκατ. € για την Αττική, 15 εκατ. € για τη Δυτική Ελλάδα, 10 εκατ. € για τα Ιόνια Νησιά, 10 εκατ. € για το ΕΠΠΕΡΑΑ) και με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων θα φτάσουν τα περίπου 120 εκατ. €.

Με τις Προσκλήσεις καλούνται ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην Εθνική Τράπεζα προς αξιολόγηση. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,καθώς και από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά έργα τα οποία υλοποιούνται σε Δήμους των εν λόγω Περιφερειών καθώς και των οκτώ Περιφερειών (Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Β. Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης) που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, να περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια αειφόρου αστικής ανάπτυξης και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Στις Προσκλήσεις περιλαμβάνονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις επιλογής των προτάσεων και η διαδικασία αξιολόγησης τους. Οι Προσκλήσεις είναι ανοιχτές ως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης.