>ΕτΕ: Νon paper

>
Με αφορμή το δημοσίευμα στις 24.2.2011, κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας παρατηρούν:
Η Εθνική Τράπεζα είναι ο πλέον ισχυρός τραπεζικός όμιλος της χώρας και από την θέση αυτή και με την ευθύνη που την διακρίνει, στις 18.1.2011, υπέβαλε πρόταση συγχώνευσης στην Alpha, με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, μιας ηγετικής περιφερειακής δύναμης, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα.

Η πρόταση της Εθνικής στόχευε στην αναδιάταξη του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας στην κατεύθυνση της ενίσχυσής του, ώστε να διατηρήσει την ελληνικότητά του και οι αποφάσεις να λαμβάνονται εντός της χώρας, να απεγκλωβιστεί από κάθε εξάρτηση χωρίς να πωλήσει τα «ασημικά» του, να γίνει ισχυρότερο και σταθερότερο ώστε να βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.

Όταν η Alpha απεδέχθη να συζητήσει τη φιλική πρόταση και, στις 3 Φεβρουαρίου 2011, υπέγραψε το Σύμφωνο εμπιστευτικότητας και Αποκλειστικής Διαπραγμάτευσης, γνώριζε και τη συμμετοχή του Δημοσίου και τα οικονομικά στοιχεία της Εθνικής ενώ, επιπλέον, αποδέχθηκε τις αρχές και τους βασικούς όρους της πρότασης. Έκτοτε, στην περίοδο των διαπραγματεύσεων, ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η ορθότητα της πρότασης της Εθνικής.
Το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει στην Εθνική κατά 1% άμεσα και κατά 17% έμμεσα, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Με την συγχώνευση, η συμμετοχή του Δημοσίου στη νέα ενιαία τράπεζα μειώνεται σε 12% του μετοχικού κεφαλαίου της.

-Η Alpha, πέραν των 9 δισ. ευρώ κρατικές εγγυήσεις, στηρίζεται σε 950 εκατ. ευρώ προνομιούχες μετοχές του ελληνικού Δημοσίου. Η Εθνική όχι μόνον είναι σε θέση και έχει ζητήσει επίσημα να επιστρέψει τα 350 εκατ. ευρώ που έχει το Δημόσιο σε αυτήν με τη μορφή των προνομιούχων μετοχών αλλά, επιπλέον, με την πρότασή της προς την Alpha, διασφάλιζε την επιστροφή των 950 εκατ. ευρώ των προνομιούχων μετοχών.

-.Η συγχώνευση των δύο τραπεζών δημιουργεί μεγάλες συνέργειες οφέλους, από 550 έως 700 εκατ. ευρώ ετησίως στην πλήρη ανάπτυξή τους. Αυτές οι συνέργειες καθώς και η καλύτερη πρόσβαση της ενιαίας μεγάλης τράπεζας στις χρηματαγορές, επιτρέπουν την ταχύτερη και ομαλή απεξάρτησή της από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από τις εγγυήσεις του Δημοσίου, που είναι προϋπόθεση για να δημιουργηθούν συνθήκες ομαλότερης χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας .

Η Εθνική Τράπεζα, χάρη και στην έγκαιρη κεφαλαιακή ενίσχυσή της με 3,2 δισ. ευρώ, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οιαδήποτε πρόκληση και είναι χαρακτηριστικό, και εν γνώσει της Alpha, ότι σε υπόθεση ρευστοποίησης με τρέχουσες τιμές του χαρτοφυλακίου ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που κατέχει διατηρεί κεφαλαιακή επάρκεια (core tier I) υψηλότερη από αυτήν που έχει σήμερα η Alpha.

Όσον αφορά τη διοίκηση, υπενθυμίζεται ότι οι διοικήσεις προτείνονται από τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Αυτό γίνεται και στην Εθνική, όπου η νέα διοίκησή της εκλέχτηκε με 99,5% από το σώμα των μετόχων που συγκροτείται κατά 38% από ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού, κατά 32% από νομικά πρόσωπα του εξωτερικού και κατά 18% έμμεση και άμεση συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Για λόγους συγκρισιμότητας σημειώνεται ότι η εκλογή της διοίκησης της Alpha στηρίζεται σε πρόταση μετόχων που ελέγχουν λιγότερο από το 9% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η ειλικρινής πρόθεση και δεσμευτική θέση της Εθνικής για ισότιμη συνδιοίκηση με την Alpha, δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνειών για τη σταθερότητα του διοικητικού σχήματος του νέου φορέα.

Η επίκληση των «μεγάλων αβεβαιοτήτων» της τρέχουσας συγκυρίας είναι ακριβώς ο λόγος που η πρόταση αυτή οδηγεί ευθέως στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία γενικότερα. Η επιχειρηματική κοινότητα, στις δύσκολες στιγμές της χώρας, οφείλει να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες και όχι να μείνει ακίνητη, στη στασιμότητα και την αδράνεια.