ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 9,6 εκατ. το 9μηνο – Αύξηση 17,4% στον κύκλο εργασιών

Στα 34,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών στο εννεάμηνο έναντι 29,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,4%.

Το 63% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή 4,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2022, ήτοι αύξηση 29,8%. Ποσοστό 12% του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς (Εισαγωγές / Υπηρεσίες Εκδοτριών), τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά 46 εκατ. ευρώ σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο (+12,4%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς. Τέλος, 25% του κύκλου εργασιών προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο Όμιλος, μειωμένο κατά 2,8% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022.

Σημειώνεται πως κατά το εννεάμηνο του 2023 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 106,9 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 35,6% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022 (78,8 εκατ. ευρώ) και η μέση κεφαλαιοποίηση της εγχώριας αγοράς αυξήθηκε κατά 25,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του εννεαμήνου του 2022 (79,7 δισ. ευρώ έναντι 63,4 δισ. ευρώ). Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το εννεάμηνο του 2023 αυξημένος κατά 52,5% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών το εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε 18,6 εκατ. ευρώ έναντι 16,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένο κατά 10%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μισθολογικού κόστους λόγω ενίσχυσης της διοικητικής ομάδας και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 14,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,7% σε σχέση με τα 11,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το εννεάμηνο του 2023, ανήλθαν στα 11,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 49,4%, και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 41,2%. Σημειώνεται ότι το εννεάμηνο του 2022 η κερδοφορία του Ομίλου ενισχύθηκε από έκτακτα έσοδα (έσοδα από επιστροφές φόρου) ύψους 0,6 εκ ευρώ.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,167 ευρώ έναντι 0,114 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.