>Η Εθνική θα αποτελέσει τον πυλώνα του δημοσίου στις τράπεζες;

>

Την Εθνική προκρίνει η Κυβέρνηση ως την τράπεζα που θα ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ως τον πυλώνα του κράτους στο τραπεζικό σύστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι αποφάσεις έχουν παρθεί η Εθνική τράπεζα ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπό την έννοια ότι το 16,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής ελέγχεται από ασφαλιστικά ταμεία νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Η άμεση συμμετοχή του κράτους είναι στο 0,4% περίπου.
Όμως με αφορμή την αύξηση κεφαλαίου και την κεφαλαιακή ενίσχυση είναι προφανές ότι η Εθνική ενδυναμώνεται και ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα σε Ταμεία όπως το ΙΚΑ να αυξήσουν την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής τράπεζας.
Είναι προφανές λοιπόν ότι η Εθνική θα είναι ο κρατ6ικός πυλώνας με την ευρύτερη διάσταση του θέματος καθώς η Εθνική δεν λειτουργεί με στοιχεία κρατισμού αλλά ως μια ιδιωτική τράπεζα.