>Η Εθνική θα πουλήσει θυγατρικές και συμμετοχές

>

Αν και συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές τράπεζες με τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας – μετά και την καταγραφή απωλειών 1,34 δισ. από το “κολυρεμα” ομολόγων – η Εθνική σχεδιάζει να προχωρήσει άμεσα σε κινήσεις ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης, προκειμένου να θωρακισθεί έναντι πιθανών μελλοντικών κινδύνων, που θα προκύψουν από την προβλεπόμενη επιδείνωση των συνθηκων στην ελληνική οικονομία. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η πώληση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών και θυγατρικών εταιριών εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και μειοψηφικού πακέτου της Finansbank.
Μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕθνικήςΑπ.Ταμβακάκης είπε ότι τα νέα κεφάλαια που θα εισρεύσουν θα είναι μεγαλύτερα από τις απώλειες λόγω PSI. Ετσι η τράπεζα θα βελτιώσει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση. Παράλληλα θα συνεχισθεί με εντατικότερους ρυθμούς η προσπάθεια περιστολής του λειτουργικού κόστους στις εγχώριες και διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου.
«Η Εθνική παραμένει σταθερά ανάμεσα στις τράπεζες με την υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια σε πανευρωπαϊκεπίπεδο», τόνισε ο κ. Ταμβακάκης, επισημαίνοντας ότι δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier Ι) διατηρήθηκε στο 9,5% μετά τη απομείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων. Ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων-Tier Ι διαμορφώθηκε σε 10,7%, ενώ παράλληλα έγιναν αυξημένες προβλέψεις 1,31 δισ. ευρώ.
Όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας, στην τηλεδιάσκεψη αναφέρθηκε ότι
– Τα δάνεια σε καθυστέρηση αντιπροσωπεύουν 11% των συνολικών χορηγήσεων.
– Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 4,5 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 6,2% των συνολικών χορηγήσεων του ομίλου.
– Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση παραμένει για ένα ακόμη τρίμηνο στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου (56% προ εμπράγματων εξασφαλίσεων).