Η ΜΡΒ γίνεται Cyprus PB και ενισχύεται με κεφάλαια 3 δισ.

Την υλοποίηση αυτού του σχεδίου αναλαμβάνει το ΔΣ της τράπεζας, το οποίο έλαβε σχετική εξουσιοδότηση από τη ΓΣ των μετόχων, με πλειοψηφία 97,5% των παρόντων.

Ειδικότερα το ΔΣ εξουσιοδοτήθηκε να προχωρήσει σε:

– Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από 0,85 σε 0,10 ευρώ και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό-εξάλειψη ισόποσων ζημιών.
– Επαναύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,17 δισ. ευρώ
– Εκδοση μετοχών ή μετατρέψιμων ομολογιών, που θα αντιστοιχούν σε μετοχικό κεφάλαιο έως 1,8 δισ. ευρώ, ή/και “δικαιωμάτων” (Rights) ισόποσης αξίας.
Ειδικότερα για τις εκδόσεις αυτές προβλέπεται ότι το ΔΣ θα έχει τη δυνατότητα:
– Να εκδώσει και να διαθέσει σε επενδυτές της επιλογής του, μετοχές αντιστοιχούσες σε κεφάλαιο 900 εκ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 0,30 ευρώ.
– Να εκδώσει και να διαθέσει επίσης σε επενδυτές της επιλογής του ομολογίες υποχρεωτικά μετατρέψιμες σε μετοχές εντός του έτους (μέχρι 31 Δεκεμβρίου), κεφαλαιου μέχρι 900 εκ. ευρώ, με τιμή μετατροπής όχι χαμηλότερη των €0,30.
– Συμπληρωματικά ή εναλλακτικά προς τις δύο προηγούμενες εκδόσεις τίτλων, να εκδώσει και να διαθέσει κατά προτίμηση στους υφιστάμενους μετόχους “δικαιώματα” μετοχών, για ποσό μέχρι 1,8 δισ. Τα “δικαιώματα” θα διατεθούν σε τιμή κατώτερη των 0,30 ευρώ.

– Να εκδώσει Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (μετατρέψιμες ομολογίες) αξίας  737,7 εκ. ευρώ, τα οποία θα ανταλλαγούν με χρεόγραφα ισόποσης αξίας, τα οποία είχε εκδώσει η τράπεζα το 2008-2010