>"Η SocGen θα στηρίξει περαιτέρω την επένδυσή της στη Geniki"

>
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 99.399.624,80 ευρώ με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από 1 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της τράπεζας, ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Geniki Bank.

Τα θέματα της συνέλευσης συνάντησαν έντονες ενστάσεις των μετόχων μειοψηφίας οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τη ζημιογόνο πορεία της τράπεζας κατά την τελευταία επταετία. Σημειώνεται ότι η Societe Generale ελέγχει το 88,4% της Geniki Bank. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Geniki Bank, Francois Turcot, πρόθεση της SocGen είναι να παραμείνει στην Ελλάδα, προσδοκώντας σε ανάκαμψη της Τράπεζας, όταν ανακάμψει και η ελληνική οικονομία.

Όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Geniki Bank, η πρόθεση της Societe Generale είναι να στηρίξει περαιτέρω την επένδυσή της στη Geniki. Σημειώνεται ότι το 2010 είχε γίνει αύξηση 340 εκατ. ευρώ με έκδοση νέων μετοχών, και 90 εκατ. ευρώ με έκδοση προνομιούχων. Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη μείωση του κόστους που παράλληλα με τη διαχείριση των επισφαλών δανείων θα αποτελέσει αιχμή στη στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την τράπεζα. Έμφαση επίσης θα δοθεί στη χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων individual πελατών, καθώς και υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2011 η Geniki Bank παρουσίασε ζημιές περίπου 98 εκατ. ευρώ. Στη χρήση του 2010 οι καθαρές ζημιές της Τράπεζας ανήλθαν σε 411 εκατ. ευρώ, από 109 εκατ. ευρώ ζημιές το 2009, ενώ οι προβλέψεις για επισφάλειες τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2009 και ανήλθαν σε 415,2 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας διαμορφώθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 11,5% σε σχέση με το 2009, ενώ αντίστοιχη ήταν η μείωση σε καταθέσεις και ρέπος που διαμορφώθηκαν στα 2,4 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά έσοδα της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 162,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,6%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 155,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,8%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων της τράπεζας ανήλθε σε 6,5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι έντονες αντεγκλήσεις υπήρξαν από εκπροσώπους εργαζομένων της τράπεζας από τους οποίους έχει ζητηθεί να υπογράψουν ειδική επιχειρησιακή σύμβαση με μείωση αποδοχών κατά 10%. Σύμφωνα με τη διοίκηση το κόστος των αμοιβών προσωπικού έχει αυξηθεί κατά 27% την τελευταία 5ετία. Όπως κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι το τελευταίο πεντάμηνο έχουν αποχωρήσει 110 εργαζόμενοι από τους 1600 υπαλλήλους της τράπεζας.