Ιntercontinental: Την πώληση 17 ακινήτων στην BriQ Properties αποφάσισε η ΓΣ – Επιστροφή κεφαλαίου €1,98/μετοχή

Την πώληση και μεταβίβαση 17 ακινήτων στην BriQ Properties έναντι συνολικού τιμήματος 60.577.000 ευρώ, καθώς και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 1,98 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Intercontinental, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30.1.2024 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στην Έκτακτη ΓΣ συμμετείχαν εξ αποστάσεως, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.174.107 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 10.500.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,37% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ποσοστό περίπου 87,60% επί των δικαιωμάτων ψήφου, μη υπολογιζομένων των 26.714 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

Επί του πρώτου θέματος:

Αποφασίστηκε η χορήγηση άδειας για διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 ν.4706/2020.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της πώλησης και μεταβίβασης των κατωτέρω δεκαεπτά (17) ακινήτων της Εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» έναντι συνολικού τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των € 60,577,000 και ειδικότερα έναντι της κατωτέρω τιμής διάθεσης ανά ακίνητο, όπως αυτά κατατάσσονται στην κατάσταση επενδύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 8 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει:

Αριθμός / Ακίνητο / Τιμή Πώλησης

1. 25ης Αυγούστου 64, Ηράκλειο € 13.180.000

2. Ίωνος Δραγούμη 21, Θεσσαλονίκη € 5.200.000

3. Λ. Ελ. Βενιζέλου 155-157, Καλλιθέα € 3.900.000

4. Ιάσωνος 47, Βόλος € 3.035.000

5. Λ. Ποσειδώνος 32 και Αγ. Αλεξάνδρου2, Π. Φάληρο € 2.700.000

6. Λ. Συγγρού 2 & Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα € 2.425.000

7. Λ. Κηφισίας 107 & Πανόρμου, Αθήνα € 2.460.000

8. Ακτή Μουτσοπούλου 18-18α, Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς € 2.100.000

9. Μακρυγιάννη 106 και Περιφ. Οδός, Σταυρούπολη € 1.700.000

10. Ελ. Βενιζέλου 2, Ζάκυνθος € 2.000.000

11. Ανδρέα Κάλβου 23, Ν. Ιωνία € 1.715.000

12. Π. Κωνσταντά 48 και Γ. Λυχνού, Κέρκυρα € 1.850.000

13. Λ. Δεκελείας 104 και Αγ. Τριάδας 1, Ν. Φιλαδέλφεια € 1.605.000

14. Αχιλλέως 2-4 και Πλατείας Καραϊσκάκη, Αθήνα € 1.717.000

15. Λ. Βουλιαγμένης 152, Γλυφάδα € 4.000.000

16. Σπευσίπου 6 και Χάριτος, Αθήνα € 2.820.000

17. Λ. Μαραθώνος 4, Πικέρμι € 8.170.000

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης κατά τη διακριτική ευχέρεια και κρίση του επί των ειδικότερων όρων της διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως όλων των όρων των συμβολαιογραφικών εγγράφων πώλησης και μεταβίβασης των ακινήτων.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,60%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 99,99%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.174.107

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.173.507

Αριθμός ψήφων κατά: 600

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,60%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του δεύτερου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών (0,38€) μέσω κεφαλαιοποίησης του ισόποσου αποθεματικού “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”, κατόπιν της οποίας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (45.990.000,00€), διαιρούμενο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (4,38€) ευρώ εκάστη,

Β) Την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (20.790.000,00€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€) με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 Ν. 4548/2018, κατόπιν της οποίας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (25.200.000,00€), διαιρούμενο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40) ευρώ εκάστη.

Γ) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα προς τις ανωτέρω αποφάσεις ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (25.200.000,00€), διαιρούμενο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40) ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

Α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε τριάντα ένα εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες (31.500.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (315.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της.

Β) Με την από 24.03.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας από εκατό ευρώ (100,00€) σε τέσσερα ευρώ (4,00€) εκάστη με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθμού τους σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (7.875.000) και (ii) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε μετρητά με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.625.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4,00€) εκάστη σε τιμή διάθεσης ποσού πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (5,52€). Η διαφορά ποσού τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) που προέκυψε από τη διάθεση των νέων μετοχών στην υπέρ το άρτιο συνολική τιμή διάθεσής των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (14.490.000,00€) ήχθη σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν τούτων, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (42.000.000,00€), διαιρούμενο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4,00€) εκάστη.

Γ) Με την από 30.01.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκαν (i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών (0,38€) μέσω κεφαλαιοποίησης του ισόποσου αποθεματικού “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” και (ii) η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (20.790.000,00€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας. Κατόπιν τούτον, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (25.200.000,00€), διαιρούμενο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40) ευρώ εκάστη.

Δ) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί στην κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με βάση την ανωτέρω τροποποίηση καθώς και σε κάθε αναγκαία και σκόπιμη ενέργεια για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβανομένων ιδίως αλλά όχι περιοριστικά των ενεργειών και αποφάσεων που απαιτούνται για:

(α) την λήψη των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων για τις ανωτέρω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την υποβολή της παρούσας αποφάσεως και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας σε δημοσιότητα,

(β) την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας με καταβολή μετρητών ποσού ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€ανά μετοχή, και ιδίως να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων, στην διενέργεια των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων εταιρικών γεγονότων και πράξεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, αλλά και να καθορίσει (α) την ημερομηνία αποκοπής, ήτοι την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου, (β) την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου, ήτοι την ημερομηνία κατά την οποία οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι της επιστροφής μετρητών, και (γ) την ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, καθώς και

(γ) την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας με την νέα ονομαστική αξία, λόγω των ανωτέρω μεταβολών της ονομαστικής αξίας τους χωρίς έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,60%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου:99,99%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.174.107

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.173.507

Αριθμός ψήφων κατά: 600

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 87,60%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του τρίτου θέματος:

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις