Κομισιόν: Συστάσεις στην Ελλάδα για την εφαρμογή των κανόνων εγγύησης καταθέσεων

Να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ΟΣΕΚ) ζήτησε επισήμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  από το Βέλγιο, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από το Βέλγιο, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (οδηγία 2014/49/ΕΚ, ΟΣΕΚ). Η εν λόγω οδηγία, η οποία βασίζεται στην προηγούμενη οδηγία 94/19/ΕΚ του 1994, βελτιώνει την προστασία των καταθέσεων. Οι καταθέτες θα επωφελούνται από ταχύτερες εκταμιεύσεις και ισχυρότερο δίχτυ προστασίας, καθώς οι πιο ενοποιημένες απαιτήσεις χρηματοδότησης θα διασφαλίσουν ότι τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων θα είναι προχρηματοδοτημένα και σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις υποχρεώσεις τους έναντι των καταθετών. Είναι ένα βήμα προς μια πλήρως αναπτυγμένη Τραπεζική Ένωση με σκοπό τη δημιουργία ασφαλέστερου και υγιέστερου χρηματοπιστωτικού τομέα την επαύριο της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Για τα κράτη μέλη εντός της Τραπεζικής Ένωσης, η εφαρμογή της ΟΣΕΚ αποτελεί προϋπόθεση για τη μελλοντική χρήση του ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων που έχει προταθεί από την Επιτροπή (βλ. IP/15/6152). Το εν λόγω μελλοντικό σύστημα θα παράσχει ισχυρότερη και πιο ομοιόμορφη ασφαλιστική κάλυψη σε όσους διατηρούν τραπεζικές καταθέσεις εντός της Τραπεζικής Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι οι καταθέτες μπορούν να έχουν εξίσου εμπιστοσύνη στην τράπεζά τους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται αυτή.

Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο ήταν η 3η Ιουλίου 2015 (βλ. MEMO/13/1176). Ωστόσο, 10 χώρες δεν έχουν μεταφέρει τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Εάν τα ανωτέρω κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ιστορικό

Η ΕΕ έχει εναρμονίσει τους κανόνες για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων από το 1994. Από το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει σειρά μέτρων για να διασφαλίσει τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Από το 2009 και μετά, όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να αυξήσουν έως το τέλος του 2010 την κάλυψη από τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ) σε ομοιόμορφο επίπεδο 100 000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά τράπεζα. Όλα τα κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή την εν λόγω παλαιότερη νομοθεσία. (βλ. Memo/15/6165)

Η βελτιωμένη οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ΟΣΕΚ) εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2014 με σκοπό την ενισχυμένη προστασία των καταθετών, με ταχύτερες εκταμιεύσεις και καλύτερη ενημέρωση. Η παρούσα οδηγία ορίζει επίσης ότι όλα τα ΣΕΚ είναι προχρηματοδοτημένα ώστε να διασφαλίζεται ότι θα μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των καταθετών.

Παράλληλα με τις διαδικασίες που έχει κινήσει σχετικά με την ΟΣΕΚ, η Επιτροπή έχει κινήσει επίσης διαδικασίες παράβασης κατά των κρατών μελών που δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών (BRRD).