ΚΡΙ-ΚΡΙ: Διευκρινίσεις για το ομολογιακό δάνειο των 4,2 εκατ. ευρώ

    Σε απαντητική ανακοίνωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το ομολογιακό δάνειο των 4,2 εκατ. ευρώ, προσώρησε η ΚΡΙ-ΚΡΙ, στην οποία αναφέρει ότι το δάνειο κάλυψαν ο πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Παν. Τσινάβος, καθώς και η βασική μέτοχος της εταιρείας, Χαρίκλεια Τσινάβου. Για την έγκριση των συμβάσεων, τονίζει η εταιρεία, ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία και δη έλαβε τις αναγκαίες εγκρίσεις από το Διοικητικό της Συμβούλιο, βάσει έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

    Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 956/4-4-2023 επιστολής που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία, χθες, 3.4.2023, προέβη, βάσει της απόφασης του Δ.Σ. της 3.4.2023, στην έκδοση, κάλυψη και εκταμίευση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €4.200.000.

    Ειδικότερα, ο κ. Παναγιώτης Τσινάβος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, καθώς και βασικός μέτοχος αυτής, καθώς και η κα. Χαρίκλεια Τσινάβου, βασική μέτοχος της Εταιρείας, κάλυψαν σαράντα δύο (42) κοινές, έγχαρτες, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) έκαστη, στις οποίες διαιρείται το ως άνω εκδοθέν κοινό ομολογιακό δάνειο.

    Η Εταιρεία για την έγκριση των παραπάνω συμβάσεων κάλυψης, ακολούθησε την προβλεπόμενη, από τα άρθρα 99 – 101 του ν. 4548/2018, διαδικασία και δη έλαβε τις αναγκαίες εγκρίσεις από το Διοικητικό της Συμβούλιο, βάσει έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή, η οποία αξιολόγησε ότι η εν λόγω συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο με αυτήν μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας (fairness opinion) και έχει προβεί στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, ενώ η κάλυψη υλοποιήθηκε αφού είχε παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη δεκαήμερη προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.

    Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο είναι 3ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4%, με τρίμηνη περίοδο εκτοκισμού και χωρίς εξασφαλίσεις. Σκοπό έχει τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρείας για την επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας.