Κυριακούλης: Πτώση κερδών το τρίτο τρίμηνο – Πίεση από το ενεργειακό κόστος

Πληροφορίες για τα μεγέθη τρίτου τριμήνου ανακοίνωσε η Κυριακούλης Ναυτιλιακή.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, τα Έσοδα πωλήσεων του τρίτου τριμήνου 2023 για τη Μητρική εμφάνισαν μείωση κατά 603.456 € ή 23,34% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο και σωρευτικά τα Έσοδα πωλήσεων περιόδου 1/1-30/9/2023 εμφάνισαν μείωση 619.452 € ή 16,35% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

Τα Έσοδα πωλήσεων του τρίτου τριμήνου 2023 για τον Όμιλο εμφάνισαν μείωση κατά 429.668 € ή 7,58% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σωρευτικά τα Έσοδα πωλήσεων περιόδου 1/1-30/9/2023 εμφάνισαν αύξηση 8.865.726 € ή 34,89% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στο τρίτο τρίμηνο 2023 η Μητρική πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους, μειωμένα κατά 200.131 € ή 19,87% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2022, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2023 πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους, αυξημένες κατά 502.873 € ή 184,75% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στο τρίτο τρίμηνο 2023 ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους, μειωμένα κατά 1.042.207 € ή 68,26% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2022, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2023 πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους αυξημένα κατά 412.648 € ή 544,86% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στο τρίτο τρίμηνο 2023 ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, μειωμένα κατά 1.042.288€ ή 68,31% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2022, στα 483.482 ευρώ, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2023 πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής αυξημένα κατά 416.123 € ή 611,56% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο 2022.

Σημειώνεται ότι, η Μητρική και ο Όμιλος κατά το ενιάμηνο του 2023 και του 2022 δεν είχαν έσοδα και έξοδα από διακοπείσες δραστηριότητες ούτε λοιπά συνολικά εισοδήματα.

Η Καθαρή Θέση της Μητρικής μειώθηκε κατά 774.772 € ή 4,98% συγκρινόμενη με εκείνη της 31/12/2022.

Το Σύνολο Καθαρής Θέσης Ιδιοκτητών Μητρικής αυξήθηκε κατά 484.166 € ή 4,88% συγκρινόμενο με εκείνο της 31/12/2022.

Την 30/9/2023 τα δάνεια της Μητρικής συνιστούν το 14,01% του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων. Ως προς τη ληκτότητα τους αποτελούνται κατά 34,87% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μικρότερης ή ίσης του ενός έτους, κατά 49,81% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μεταξύ ενός και πέντε ετών και κατά 15,32% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής άνω των πέντε ετών.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023 η Μητρική δεν εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 408.870 €. Κατά το ενιάμηνο του 2023 η Μητρική εισέπραξε από δανεισμό 663.000 €, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 1.054.313 €.

Την 30/9/2023 τα δάνεια του Ομίλου συνιστούν το 12,55% του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων. Ως προς τη ληκτότητα τους αποτελούνται κατά 35,91% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μικρότερης ή ίσης του ενός έτους, κατά 55,88% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μεταξύ ενός και πέντε ετών και κατά 8,20% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής άνω των πέντε ετών.