>Κύπρος:Δάνεια από την Τρ. Κύπρου σε μικρές επιχειρήσεις

>
Η Τράπεζα Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Μέλος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) υπέγραψαν δύο συμβόλαια στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο.
Μέσω αυτών των δύο συμβολαίων δίνεται η δυνατότητα στην Τράπεζα Κύπρου να διαθέσει ποσό €50 εκ. σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΜSEs), εκ των οποίων €35 εκ. θα διατεθούν σε νεοσύστατες εταιρείες με διάρκεια ζωής μικρότερης των 36 μηνών.
Τα καινούρια αυτά δάνεια, αναφέρει ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, αναμένεται να δοθούν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους όσον αφορά στη διάρκεια αποπληρωμής, την περίοδο χάριτος, τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις, καθώς επίσης και την πολιτική τιμολόγησης.
Μεταξύ άλλων, προτεραιότητα θα δίδεται σε τομείς που ασχολούνται με την αναβάθμιση της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, την έρευνα και ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πολιτιστικές και κοινωνικές υπηρεσίες.