Μίχαλος: Aναγκαιότητα μιας άμεσης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών

 

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο και τον υπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη, με την οποία επισημαίνει την αναγκαιότητα μιας άμεσης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Ως κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας ο κ. Μίχαλος αναφέρει τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την ενθάρρυνση συμμετοχής των ιδιωτών στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, ώστε σε καμία περίπτωση να μην επιστρέψει η Ελλάδα στην εποχή των κρατικών τραπεζών.

Επισυνάπτεται η επιστολή:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Η πιστωτική ασφυξία και η έλλειψη ρευστότητας αποτελούν σήμερα φλέγον πρόβλημα για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων – μελών μας. Το πρόβλημα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας που εξακολουθεί να επικρατεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Ένα κλίμα που εντείνεται, όσο καθυστερεί η διαδικασία ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν, ανεξάρτητα από την προκήρυξη των εκλογών. Στόχος της θα πρέπει να είναι όχι μόνο η αποκατάσταση της σταθερότητας, αλλά και της αξιοπιστίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ώστε να λειτουργήσει ως μοχλός για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας, είναι η διασφάλιση και η θωράκιση του ιδιωτικού χαρακτήρα των ελληνικών τραπεζών και η ενθάρρυνση της συμμετοχής ιδιωτών στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης.

Σε αντίθετη περίπτωση, το τραπεζικό σύστημα αλλά και οικονομία της χώρας κινδυνεύουν να γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω. Το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα είναι να επιστρέψει στην εποχή των κρατικών τραπεζών, οι οποίες λειτουργούσαν αποκλειστικά σχεδόν με πελατειακά και κομματικά κριτήρια, εξυπηρετώντας «ημετέρους» και συσσωρεύοντας ζημιές.

Θεωρούμε ότι η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι απαραίτητη για τους εξής λόγους:

Πρώτον, θα δώσει διεθνώς ένα μήνυμα εμπιστοσύνης απέναντι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, θα διευκολύνει την πρόσβαση των τραπεζών στις διεθνείς αγορές, θα συμβάλει στη δημιουργία ρευστότητας, στην ταχύτερη επιστροφή  των καταθέσεων, στη διευκόλυνση της εξωστρεφούς δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και στην επανένταξη της χώρας στο διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Δεύτερον, θα μειωθεί το σύνολο των απαιτούμενων επίσημων κεφαλαίων που θα λάβει κάθε τραπεζικός οργανισμός από το ΤΧΣ και κατ’ επέκταση η πιθανή μελλοντική επιβάρυνση των φορολογουμένων πολιτών. Επιπλέον, θα επιμεριστούν οι κίνδυνοι μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, τόσο στις τρέχουσες όσο και στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίων.

Τρίτον, θα διασφαλιστεί η ταχύτερη επιστροφή των κεφαλαίων συναπόδοσης, με καλύτερη απόδοση για τον Έλληνα φορολογούμενο, αφού οι ιδιώτες μέτοχοι και το ιδιωτικό μάνατζμεντ θα επιδιώξουν την αυξανόμενη κερδοφορία των τραπεζών.

Τέταρτον, θα διασφαλιστούν συνθήκες ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορά, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τους παραπάνω λόγους, πιστεύουμε ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης οφείλει να διασφαλίζει τα συμφέροντα του ΤΧΣ και του Έλληνα φορολογούμενου, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή των ιδιωτών. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε:

  • Ίση μεταχείριση μεταξύ ιδιωτών επενδυτών και ΤΧΣ, με τον καθορισμό ίδιας τιμής συμμετοχής στην ανακεφαλαιοποίηση.
  • Ορθολογική αξιοποίηση των warrants, ώστε να αποτελέσουν κίνητρο συμμετοχής των ιδιωτών μετόχων, παλαιών και νέων που θα θελήσουν να επενδύσουν, τόσο στις επικείμενες όσο και στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου κατά την περίοδο επαναγοράς των μετοχών.
  • Να δοθεί στις τράπεζες η δυνατότητα απόκτησης των warrants από την αγορά και στη συνέχεια ακύρωσης των αντίστοιχων μετοχών, ώστε να διατηρηθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας τους και να ενθαρρυνθούν ενέργειες ενίσχυσης της κερδοφορίας και των κεφαλαίων τους.
  • Η απόδοση για το Δημόσιο, από τη συμμετοχή του μέσω των κοινών με αναστολή ψήφου μετοχών, να είναι προκαθορισμένη σε επίπεδα αντίστοιχα του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ η υπόλοιπη μελλοντική και αβέβαιη υπερ-απόδοση να προσφέρεται άμεσα ως κίνητρο στον ιδιώτη επενδυτή, μέσω του μηχανισμού των warrants. Αυτή η ρύθμιση θα αποτελέσει αντιστάθμισμα προς τους ιδιώτες οι οποίοι θα αποφασίσουν σήμερα να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
  • Αυξημένη χρήση μετατρέψιμων ομολογιών (Contingent Convertible capital – CoCos), οι οποίες θα δώσουν στις τράπεζες τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ευχερέστερα ένα σημαντικό τμήμα της συμμετοχής του δημοσίου, κατοχυρώνοντας σε εύλογο χρονικό διάστημα τον ιδιωτικό χαρακτήρα τους. Η διάρκεια των ομολογιών αυτών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και η ετήσια απόδοσή τους να είναι 3-3,5%.
  • Υπολογισμός της συμμετοχής των ιδιωτών στην ανακεφαλαιοποίηση επί των απαιτούμενων κεφαλαίων, χωρίς να συνυπολογίζονται τα CoCos.
  • Παράταση κατά μια διετία του χρόνου αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών που εκδόθηκαν το 2009 και που, με τα σημερινά δεδομένα, μπορούν να  μετατραπούν σε κοινές μετοχές μετά ψήφου από το 2014 και εφεξής.
  • Συντηρητικές αλλά όχι ανεδαφικές εκτιμήσεις για τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, ώστε να μην αποτρέπεται η ιδιωτική συμμετοχή στις αυξήσεις κεφαλαίου. Οι εκτιμήσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιστορικές αποδόσεις κάθε τράπεζας και τις μελλοντικές μακροοικονομικές υποθέσεις, στο πλαίσιο της νέας δανειακής συμφωνίας.

 

Ελπίζουμε ότι οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ώστε η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος να ολοκληρωθεί άμεσα και να αποτελέσει πραγματικά ένα θετικό βήμα στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας».