>"Μαύρη τρύπα" 4,57 δισ. ευρώ στα έσοδα στο 10μηνο

>

“Τρύπα” 4,57 δισ. ευρώ στα έσοδα δεκαμήνου καταγράφουν τα νέα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 39,23 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου στον προϋπολογισμό του 2011 για εισπράξεις 43,8 δισ. ευρώ, οι οποίες τελικά δεν ήρθαν λόγω ύφεσης, αλλά και λόγω της αποτυχίας της κυβέρνησης να πατάξει την φοροδιαφυγή.

Το υπουργείο προσδιορίζει την “τρύπα” σε 1 δισ. ευρώ καθώς συγκρίνει τις επιδόσεις της με βάση τους αναθεωρημένους στόχους που διαμόρφωσε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2012 τον Οκτώβριο.

Ειδικότερα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 39,23 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 4,1% συγκριτικά με το δεκάμηνο του 2010, όταν σε ετήσια βάση θα έπρεπε να αυξηθούν κατά 1,4%. Από την άλλη πλευρά οι πρωτογενείς δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 41,5 δισ. ευρώ έναντι 42,3 δισ. ευρώ αναθεωρημένου στόχου. Και αυξήθηκαν κατά 2,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Συνεχίστηκε η συγκράτηση δαπανών και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων: διατέθηκαν 3,78 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 4 δισ. ευρώ κι ενώ στο σύνολο του 2011 θα πρέπει να διανεμηθούν 7,55 δισ. ευρώ.

Μετά από όλα αυτά το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 20,104 δισ. ευρώ έναντι του νέου στόχου 20,362 δισ. ευρώ όπως προσδιορίστηκε μετά το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2012 και ελλείμματος 18,081 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται:

“Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 1.103 εκατ. €, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.360 εκατ. €.
Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39.230 εκατ. € και εμφανίζονται μειωμένα κατά 4,1% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010. Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων, στις καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την απεργία του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ. και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, στη μετάθεση, λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες είσπραξης ορισμένων εσόδων από την εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου στο απομένον δίμηνο του έτους και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 38,1% ή κατά 521 εκατ. € σε σύγκριση με το δεκάμηνο του 2010.

Τονίζεται ότι η παρούσα υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο απομένον δίμηνο, με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στους εφαρμοστικούς νόμους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 – 2015.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του δεκαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3.121 εκατ. € ή 5,7% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

• στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.483 εκατ. € ή 19,5% σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2010
• στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 2,4% ή 970 εκατ. € συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 που δικαιολογείται από την αύξηση των επιχορηγήσεων για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2.767 εκατ. € σε σχέση με το 2010 που υπερέβη την μείωση κατά 1.796 εκατ. €. των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.

Βασικοί αποδέκτες των αυξημένων επιχορηγήσεων ήταν:
• Τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.838 εκατ. €. (κυρίως ο ΟΓΑ κατά 380 εκατ. €. και το ΙΚΑ κατά 1.348 εκατ. €.) εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές
• Ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 313 εκατ. €
• Τα νοσοκομεία κατά 794 εκατ. € (700 εκατ. ευρώ για την πληρωμή προμηθειών του έτους 2011 και 94 εκατ. € για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 37,4% ή 2.260 εκατ. €.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας”.

Πηγή:www.capital.gr