>Μείωση στα πρόστιμα της ΤτΕ φέρνει το νέο ν/σ

>

«Ψαλίδι» στο πρόστιμο που είναι σε θέση να επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος στην περίπτωση κατά την οποία υποδείξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε τράπεζα και το Δ.Σ αυτής δεν προβεί στη σύγκλιση γενικής συνέλευσης ή την αύξηση κεφαλαίου από το 1 εκατ. ευρώ σε 100.000 έως 300.000 ευρώ…βάζει το υπουργείο Οικονομικών με νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζών.

Ακόμη, ανατροπές υπάρχουν και στις εισφορές των τραπεζών στο ΤΕΚΕ, καθώς προβλέπεται ότι «τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος εξυγίανσης υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές 0,09% επί του μέσου όρου του ύψους του συνόλου του παθητικού τους του μηνός Ιουνίου κάθε έτος, με εξαίρεση τα στοιχείων των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων καθώς και τις εγγυημένες καταθέσεις». Σημειώνεται ότι στην αρχή προβλέπονταν εισφορές ύψους 0,2% επί των τηρούμενων σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα καταθέσεων.

Επιπλέον, το μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων που οι μετοχές τους δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά , επιτρέπεται να μειώνεται με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, όταν η εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής είναι κατώτερη, ίση ή ανώτερη έως 10% της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Η εσωτερική λογιστική αξία προσδιορίζεται με έκθεση δύο ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών. Το ειδικό αποθεματικό μπορεί αποκλειστικά : α) να κεφαλαιοποιηθεί και β) να συμψηφιστεί με σκοπό την απόσβεση ζημιών του πιστωτικού ιδρύματος.