ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2 : Οι νέοι μειωμένοι Μισθοί και Συντάξεις


«Δεδομένου ότι η έκβαση του κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την ενθάρρυνση της ταχείας προσαρμογής του κόστους εργασίας», αναφέρει το Μνημόνιο, υποδεικνύοντας τη λήψη άμεσων νομοθετικών μέτρων:

1. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν κατά 22% σε σύγκριση με το επίπεδο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 2012. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας θα μειωθούν κατά 32% χωρίς περιοριστικούς όρους.

2. Πριν από την εκταμίευση, καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας.

3. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάσεων.

4. Συλλογικές συμβάσεις μπορούν να συναφθούν για μέγιστη διάρκεια 3 ετών. Συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί για 24 μήνες ή περισσότερο, θα έχουν υπολειπόμενη διάρκεια 1 έτους.

5. Συλλογικές συμβάσεις που έχουν λήξει θα παραμείνουν σε ισχύ για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών. Εάν δεν συναφθεί νέα συμφωνία, μετά το διάστημα αυτό, η αμοιβή θα επανέλθει στο βασικό μισθό και τα επιδόματα ωρίμασης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελμάτων θα συνεχίσουν να ισχύουν, έως ότου αντικατασταθούν από εκείνα της νέας συλλογικής σύμβασης ή των νέων ή τροποποιημένων ατομικών συμβάσεων.

6. Αναθεωρείται η νομοθεσία για τη διαιτησία, η οποία θα γίνεται εφόσον συμφωνηθεί από εργαζομένους και εργοδότες. Η κυβέρνηση θα ξεκαθαρίσει ότι η διαιτησία ισχύει μόνο για το βασικό μισθό και όχι για άλλες αμοιβές, και ότι λαμβάνονται υπόψη μαζί με τις νομικές διαστάσεις, οι οικονομικές και οι χρηματοπιστωτικές.

7. Εως τα τέλη Ιουλίου καταρτίζεται χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αντικατάσταση του ύψους των μισθών που ορίζονται στην ΕΓΣΣΕ με ελάχιστο ύψος μισθού, το οποίο θα νομοθετείται από την κυβέρνηση σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.
Μειώνονται εφάπαξ και συντάξεις
Αμεσα, πριν από την εκταμίευση της δόσης και πάντως μέσα στο πρώτο τρίμηνο η κυβέρνηση δεσμεύτηκε:

1. Να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ από υψηλές συντάξεις (μέσω μειώσεων) ταμείων που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό.

2. Να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού για τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ. Ζητούνται η εξάλειψη των ανισορροπιών στα ταμεία με ελλείμματα, η ενοποίηση των ταμείων, η μείωση του συνολικού λειτουργικού και μισθολογικού κόστους, συμπεριλαμβανόμενης και της επαρκούς μείωσης των απασχολούμενων ατόμων (τουλάχιστον κατά 30 τοις εκατό) στο νέο ενιαίο ταμείο και η αυστηρή διασύνδεση εισφορών και παροχών. Το νέο καθεστώς θα πρέπει να είναι έτοιμο μέσα στο πρώτο τρίμηνο και θα στηρίζεται στην ατομική σύνταξη με βάση ένα θεωρητικό ποσοστό απόδοσης (το οποίο σχετίζεται με το ρυθμό αύξησης του μισθολογικού κόστους των ασφαλισμένων) και ένα παράγοντα αειφορίας, ο οποίος αναπροσαρμόζει τις παροχές, ώστε να εξαλείφει αμέσως τυχόν μελλοντικές ανισορροπίες, αν αυτές προκύψουν.

3. Να μειώσει τις επικουρικές συντάξεις, αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2012, με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων. Το νέο ενιαίο ταμείο εγκαθιστά μέσα στο πώτο τρίμηνο σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης.

4. Να μειώσει τα εφάπαξ ποσά σε όσα ταμεία αυτά δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν.

5. Να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανόμενης και της ρευστότητας που προκύπτει από τη συνεχιζόμενη ανταλλαγή χρέους, θα επενδύονται σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, καταθέσεις στο υπουργείο Οικονομικών, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο περιορίζει το δημόσιο χρέος.

6. Να λειτουργήσει ταμείο Στήριξης του Ασφαλιστικού για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

7. Να αναθεωρήσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου τα κοινωνικά προγράμματα.
Μείωση του ύψους των εισφορών

1. Η κυβέρνηση θα μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές σε εταιρείες όπου οι εισφορές για τα Ταμεία υπερβαίνουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις / βιομηχανίες που καλύπτονται από το ΙΚΑ.

2. Η κυβέρνηση θα μειώσει τις κοινωνικές εισφορές στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα εφαρμόσει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι αυτό θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, σε δύο φάσεις. Πρώτον, πριν από την εκταμίευση, θα υιοθετηθεί νομοθεσία να κλείσουν μικροί φορείς ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ), με μεταβατική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Δεύτερον, έως τέλος Σεπτέμβρη 2012, η κυβέρνηση θα προσαρμόσει τις συντάξεις (προστατεύοντας τους συνταξιούχους με χαμηλό εισόδημα) και θα προσαρμόσει τη βάση για την είσπραξη των εισφορών.

3. Εως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 θα αναπτυχθεί ένα πλήρως διαρθρωμένο σχέδιο για την είσπραξη των κοινωνικών εισφορών. Εως το τέλος Μαρτίου 2012, η είσπραξη των φόρων και των κοινωνικών εισφορών των μεγαλύτερων οφειλετών ενοποιείται, και θα υπάρξουν κοινοί έλεγχοι των φόρων και των κοινωνικών εισφορών για τους μεγάλους πληρωτές. Η Κάρτα Εργασίας θα εισαχθεί σταδιακά από το Μάρτιο του 2012 και κάθε επιχείρηση σε συγκεκριμένους τομείς θα υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί έως το τέλος του 2012. Για όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας, θα καταστεί υποχρεωτική η ταυτόχρονη πληρωμή μισθών, παρακρατηθέντων φόρων επί της μισθοδοσίας και κοινωνικών εισφορών με ηλεκτρονικά μέσα.

Ρεπορτάζ : Γιώργος Γάτος
(από την Ημερησία)