>Μarfin Popular: Κέρδη 88,5 εκατ στο 9μηνο προ PSI και ζημίες 282,2 εκατ λόγω PSΙ

>

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €88.5(1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο 2011 και €10.7(1) εκατ. το γ’ τρίμηνο 2011.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους άγγιξαν το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Όμιλο και ανήλθαν σε €215.1 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2011, το οποίο αντιστοιχεί σε 18% αύξηση σε ετήσια βάση και 10% σε τριμηνιαία βάση. Τα βελτιωμένα περιθώρια του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς και η συνολική βελτίωση των περιθωρίων καταθέσεων του Ομίλου οδήγησαν σε άνοδο του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου το οποίο αυξήθηκε κατά 57 μονάδες βάσης ετησίως και 26 μονάδες βάσης τριμηνιαίως σε 2.40%.

Η συνεχιζόμενη βελτίωση στην ποιότητα των εσόδων αντικατοπτρίστηκε στα ενισχυμένα έσοδα από τραπεζικές εργασίες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση και 9% σε τριμηνιαία βάση σε €260.0 εκατ. Το γ’ τρίμηνο 2011, το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση και παρέμεινε σταθερό Τα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν άνοδο 9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €103.9 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2011, λόγω των βελτιωμένων εσόδων και των μειωμένων λειτουργικών εξόδων. Σε τριμηνιαία βάση τα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν μείωση 2%, λόγω χαμηλότερων χρηματοοικονομικών εσόδων.

Ο δείκτης προβλέψεων προς χορηγήσεις αυξήθηκε κατά 61 μονάδες βάσης ετησίως, επηρεασμένος κατά κύριο λόγο από τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα. Ο δείκτης προβλέψεων προς χορηγήσεις σημείωσε μείωση κατά 7 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 150 μονάδες βάσης.

Το σύνολο των εποπτικών κεφαλαίων ανήλθε σε €3.5 δισ. και τα πρωτοβάθμια κεφάλαια ανήλθαν σε €3.1 δισ. το γ’ τρίμηνο 2011, διαμορφώνοντας τους κεφαλαιακούς δείκτες σε 12.6% και 11.0% αντίστοιχα.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής κρατικών ομολόγων (PSI plus) λεπτομέρειες του οποίου δεν έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι λεπτομέρειες αυτές αναμένεται να είναι καθοριστικής σημασίας στον καθορισμό της απομείωσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που η Τράπεζα έχει στην κατοχή της. Με την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση των λεπτομερειών του παραπάνω σχεδίου η Τράπεζα θα προχωρήσει στις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν με τη δημοσιοποίηση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2011.