>Μarfin Popular Bank: Πώληση 7.182.313 μετοχών από το Ταμείο Πρόνοιας

>

Η Marfin Popular Bank ανακοινώνει ότι στις 23/09/2010 το Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας και των Εξηρτημένων Εταιρειών προέβη στην πώληση 7.182.313 μετοχών της Marfin Popular Bank συνολικής αξίας €11.513.462,52.