Ξεκίνησε η δημόσια πρόταση της Πειραιώς για την Attica Συμμετοχών

Την έναρξη της περιόδου αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για Αttica Συμμετοχών στα 1,855 ευρώ ανά μετοχή ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.  Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν έμμεσα μέσω της MIG συνολικά 171.313.683 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, τα οποία αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 79,3832% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 44.492.160 Μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους 20,6168% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους, μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 21.03.2023, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 18.04.2023, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η Πειραιώς επισημαίνει ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς και ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με τη διαγραφή των μετοχών της Attica από το Χρηματιστήριο.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς