>Ξεκινάει η συγχώνευση Τ.Τ. με TBank

>
Την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσης αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος και της TBank σε συνεδριάσεις τους της 22ας Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της TBANK από το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν.2515/1997, των άρθρων 1-5, του ν. 2166/1993 και των άρθρων 69κ. επ., του κ.ν. 2190/1920.

Κοινή ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού θα είναι η 31η Μαρτίου 2011.

Για τους σκοπούς της επικείμενης συγχώνευσης (στρογγυλοποίηση), πριν από την έγκριση της συγχώνευσης θα προηγηθεί η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ από €3,70 σε €3,88, με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων αποθεματικών.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της TBANK προς τις νέες μετοχές της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ είναι η ακόλουθη:

-πενήντα (50) υφιστάμενες μετοχές της TBANK προς μια (1) νέα μετοχή της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Δεν θα επέλθει μεταβολή στον αριθμό των μετοχών της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ που κατέχουν σήμερα ο κάθε ένας από τους υφιστάμενους μετόχους αυτού. Η Διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου θα αναθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 5, του ν.2515/1997 και το άρθρο 4.1.4.1.3(6) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία, τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δυο τραπεζών και τη γνωμοδότηση για το δίκαιο και εύλογο της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής.

Η πραγματοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων των δυο εταιρειών που θα κληθούν να αποφασίσουν μετά από την εκτίμηση ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Νωρίτερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της TBank από σήμερα 22 Ιουνίου, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λόγω της επικείμενης ανακοίνωσης σχετικά με τη λήψη απόφασης από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αναστολή θα διαρκέσει μέχρις ότου παρασχεθεί σχετική ενημέρωση.

Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο της εταιρίας “ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε” .