>Οι αναλυτές για τα αποτελέσματα της Alpha Bank

>

Θετική είναι η πρώτη εκτίμηση των αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Alpha Bank για το γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη το δύσκολο περιβάλλον στην εγχώρια αγορά.

Η Εθνική Χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα τριμήνου “αξιοπρεπή”, δεδομένων των συνθηκών στην αγορά. Τονίζει τον καλύτερο του αναμενόμενου περιορισμό του κόστους, τις υψηλότερες καταθέσεις σε τριμηνιαία βάση, την σταθεροποίηση των προβλέψεων για επισφάλειες και τα ανθεκτικά καθαρά επιτοκιακά περιθώρια. Στα αρνητικά των αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνει το σημαντικά χαμηλότερο ισοζύγιο δανείων (σε τριμηνιαία βάση) και τα χαμηλότερα του αναμενόμενου έσοδα από προμήθειες. Επιπλέον, θεωρεί πως, δεδομένων των συνθηκών, η επιφυλακτική στάση της διοίκησης, όπως αυτή εκδηλώνεται από την απόφαση για απομόχλευση και διατήρηση της ρευστότητας, είναι συνετή.

Σύμφωνα με την Marfin Analysis, το δυσμενές περιβάλλον που έχει ως αποτέλεσμα την ένταση του ανταγωνισμού σε επίπεδο καταθέσεων, καθώς και την σημαντικά χαμηλότερη πιστωτική επέκταση, επηρέασαν τα έσοδα της τράπεζας. Όπως επισημαίνει, τα αποτελέσματα της Alpha Bank, σε γενικές γραμμές, διαμορφώθηκαν σε επίπεδο ανάλογο των εκτιμήσεων τόσο της χρηματιστηριακής όσο και του consensus. Σύμφωνα με την Marfin Analysis, το μακροοικονομικό περιβάλλον θα συνεχίσει να ασκεί ανοδικές πιέσεις στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το κόστος ρίσκου το δ’ τρίμηνο της χρήσης, ενώ η αύξηση στο κόστος των καταθέσεων μπορεί να πιέσει και τα έσοδα το δ’ τρίμηνο, αν και η αξιοποίηση των κρατικών εγγυήσεων και η αύξηση του Euribor μπορεί να αποτελέσουν αντισταθμιστικούς παράγοντες σε κάποιον βαθμό. «Βλέπει» περιθώριο πτώσης στις εκτιμήσεις της για τις χρήσεις 2010 και 2011, ωστόσο τονίζει τα αμυντικά χαρακτηριστικά της τράπεζας και την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, που υποδεικνύουν πως η Alpha Bank έχει δυνατότητα να ξεπεράσει την κρίση.

Η Ρroton Bank αναφέρει πως τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου υπερέβησαν τις εκτιμήσεις, σημειώνοντας πως «της άρεσε» το ότι οι προβλέψεις για επισφάλειες παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, δεδομένου ότι η ποιότητα των assets αποτελεί έναν από τους κινδύνους για τον τραπεζικό κλάδο. Επίσης, θεωρεί πως το πρόγραμμα περικοπής δαπανών φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο και μπορεί να ξεπεράσει τους στόχους, κάτι που η χρηματιστηριακή κρίνει ως θετικό, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου από τις εκτιμήσεις της.

Τέλος η HSBC στα θετικά των αποτελεσμάτων εντάσσει τις τριμηνιαίες ροές καταθέσεων, τα αυξανόμενα επίπεδα ρευστότητας και τα επαρκή επίπεδα κεφαλαίου, ενώ εκφράζει ανησυχία για την «απομόχλευση» των δανείων που υπονομεύει τη δημιουργία καθαρών εσόδων από τόκους, την αυξανόμενη πίεση στις προθεσμιακές καταθέσεις και το σχετικά μικρότερο «μαξιλάρι» που προσφέρουν οι δραστηριότητες της Alpha Bank στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης έναντι των εξελίξεων στην Ελλάδα.

Η Keefe Bruyette Woods τονίζει πως τα καθαρά κέρδη τριμήνου της Alpha Bank, τα οποία ήταν ελαφρώς καλύτερα των εκτιμήσεων, δείχνουν πως οι επιδόσεις της τράπεζας αυτή την περίοδο ήταν «ανθεκτικές», αλλά οι μακροοικονομικές ανησυχίες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά.

Προσθέτει ακόμη ότι οι παρατεταμένες ανησυχίες για τα δημοσιονομικά προβλήματα της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και μια εκτεταμένη ύφεση στην Ελλάδα, θα κρατήσουν την τιμή της μετοχής ασταθή.