>Οι νέες ρυθμίσεις για μισθούς και εργασιακή εφεδρεία

>


Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου για το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο και για την εργασιακή εφεδρεία, που κατατίθεται το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή, παρουσιάζει «Το Βήμα».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο βασικός μισθός ορίζεται σε 780 ευρώ, ενώ ο ανώτατος κυμαίνεται γύρω στα 2.700 ευρώ και εξαρτάται, εκτός των άλλων, και από την επίτευξη προκαθορισμένων δημοσιονομικών στόχων, που αποτελούν προϋπόθεση για τη χορήγηση του «πριμ παραγωγικότητας».

Επιπλέον, οι νέοι μισθοί διαμορφώνονται με βάση τα νέα μισθολογικά κλιμάκια τα οποία «κουμπώνουν» με τους έξι βαθμούς του νέου βαθμολογίου στο Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 10 του νομοσχεδίου ορίζει ότι ο εισαγωγικός μηνιαίος βασικός μισθός του Βαθμού ΣΤ της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού ορίζεται σε 780 ευρώ. Οι εισαγωγικοί μηνιαίοι βασικοί μισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών προσωπικού (Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)) καθορίζονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΔΕ ΣΤ 1,10 (858 ευρώ.)
ΤΕ ΣΤ 1,33(1037 ευρώ.)
ΠΕ ΣΤ 1,40 (1092ευρώ)

Οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών διαμορφώνονται ως εξής :

– Του βαθμού Ε’ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού ΣΤ΄ σε ποσοστό 10%)

– Του βαθμού Δ’ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Ε’ σε ποσοστό 15%.

– Του βαθμού Γ’ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Δ’ σε ποσοστό 15%.

– Του βαθμού Β’ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Γ’ σε ποσοστό 20%.

– Του βαθμού Α’ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Β’ σε ποσοστό 10%.

Οι βασικοί μισθοί των Μισθολογικών Κλιμακίων των βαθμών διαμορφώνονται ως εξής:

– Του πρώτου Μισθολογικού Κλιμακίου κάθε βαθμού και κατηγορίας με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού αυτού κατά 2%.

– Του κάθε επόμενου Μισθολογικού Κλιμακίου με προσαύξηση του βασικού μισθού του προηγούμενου μισθολογικού κλιμακίου κατά 2%

Με το νέο μισθολόγιο διατηρούνται τα εξής επιδόματα:

– Επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (150 ευρώ)

– Απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών (100 ευρώ)

– Εορτών και Αδείας (1000 ευρώ)

– Οικογενειακή παροχή (50 ευρώ για το πρώτο παιδί)

Τα επιδόματα θέσης ευθύνης διαμορφώνονται ως εξής:

– Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης (700 ευρώ)

– Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης (400 ευρώ)

– Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης (250 ευρώ)

– Προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών (100 ευρω)

Το κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων:

– Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες οι οποίες έχουν πετύχει πάνω από 80%, τους ποσοτικοποιημένους στόχους που έχουν τεθεί με βάση το σύστημα αξιολόγησης είναι δυνατή η καταβολή Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.) που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού μισθολογικού κόστους του φορέα κατά το προηγούμενο έτος.
Το Κ.Ε.Σ. που καταβάλλεται στους υπαλλήλους μπορεί να ισούται με προσαύξηση μέχρι 10% του ετήσιου βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό μέχρι και 90% και 25% του βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω.

– Στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες που έχουν ως κύρια αρμοδιότητά τους την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, την είσπραξη εσόδων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ καθώς και τον προγραμματισμό και έλεγχο αντιστοίχων δαπανών καταβάλλεται, αντί του Κ.Ε.Σ., Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ. Ε.Δ.Σ.).

Στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό άνω του 90% καταβάλλεται προσαύξηση 15% του μηνιαίου βασικού τους μισθού.
Το Κ.Ε.Δ.Σ. υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7% του συνολικού μισθολογικού κόστους του κατά το προηγούμενο έτος.

Τα νέα Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.)είναι τα εξής:

– Βαθμός Ε : 2 Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, 3 Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και 5 Μ. Κ. για την κατηγορία ΥΕ.

– Βαθμός Δ : 3 Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, 4 Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και 6 Μ. Κ. για την κατηγορία ΥΕ.

– Βαθμός Γ : 4 Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και ΔΕ

Τι προβλέπεται για την εργασιακή εφαδρεία

Υπάλληλοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του συγχωνεύονται ή καταργούνται απειλούνται με ένταξη στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας από 1.1.2012, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί την Πέμπτη στη Βουλή. Βασικό κριτήριο θα είναι η προϋπηρεσία. Απειλούνται κυρίως όσοι έχουν λιγότερη προϋπηρεσία.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων στο Δημόσιο, των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Εκτός από το στενό Δημόσιο τομέα το μέτρο της κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων αφορά επίσης τους εργαζόμενους σε ΝΠΔΔ, στους Οργανισμούς Τοπικούς Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και στις επιχειρήσεις τους καθώς επίσης στα ΝΠΙΔ. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται στους ανωτέρω φορείς τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, εφόσον συμπληρώνουν 35 χρόνια ασφάλισης και αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως και την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Οσοι εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία θα λαμβάνουν για 12 μήνες το 60% του βασικού μισθού (εξαιρουμένων των επιδομάτων) που ελάμβαναν όταν εντάχθηκαν στην εφεδρεία. Θα καταβάλλονται κανονικά όλες οι εισφορές από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη για τον τακτικό μισθό προ της εφεδρείας.

Εξαιρούνται από την εργασιακή εφεδρεία οι υπάλληλοι των οποίων οι σύζυγοι έχουν ενταχθεί ήδη σε αυτό το καθεστώς ή σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. Επίσης εξαιρείται κάθε υπάλληλος του οποίου η σύζυγος (ή ο σύζυγος) ή το παιδί που ζει στο ίδιο σπίτι με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά έχει αναπηρία τουλάχιστον 67%. Εξαιρούνται, τέλος, άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και πολύτεκνοι.

Για όσους εντάσσονται σε καθεστώς εφεδρείας και έχουν λάβει στεγαστικά και άλλα συναφή δάνεια από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα υπάρξει ρύθμιση για την αναχρηματοδότηση των δανείων από το ΤΠΔ, ακόμη και άλλων δανείων τα οποία έχουν λάβει από εμπορικές τράπεζες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ένταξη του προσωπικού σε πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ σε βάση κριτήρια όπως: «τυπικά προσόντα, εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κλπ.». Τα κριτήρια θα διασαφηνιστούν περαιτέρω με Προεδρικό Διάταγμα του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τέλος ότι η ένταξη στο θεσμό της εργασιακής εφεδρείας θα λογίζεται ως «προαναγγελία απόλυσης για κάθε νόμιμη συνέπεια».