>Οι υψηλές προβλέψεις «χτύπησαν» τα αποτελέσματα της Εμπορικής

>
Στα 610 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημίες της Εμπορικής Τράπεζας στο πρώτο εξάμηνο, έναντι ζημιών ύψους 535 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στη διενέργεια προβλέψεων συνολικού ύψους 569,8 εκατ. ευρώ (348,5 εκατ. στο β΄ τρίμηνο και 221,3 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο). Η συμμετοχή της Εμπορικής Τράπεζας στο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας είχε ως αποτέλεσμα τη διενέργεια απομείωσης ύψους 71,4 εκατ. ευρώ της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των ομολόγων ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, εξαιρώντας την επίδραση της απομείωσης στο ποσό των προβλέψεων, οι σημαντικές βελτιώσεις που επήλθαν στη διαδικασία έγκρισης πιστώσεων και είσπραξης οφειλών συνέβαλαν θετικά στην περαιτέρω μείωση των προβλέψεων κατά 12,1%, στα 498,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Ωστόσο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 25%, πολιτική που αποδίδεται στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Επίσης αρνητικά επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα η απόφαση της διοίκησης της τράπεζας να προχωρήσει στην απόσβεση αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων του ενεργητικού ύψους 148 εκατ. ευρώ (επί συνόλου 278 εκατ. ευρώ). Στα θετικά σημεία της περιόδου είναι η αύξηση κατά 183,3% των μεικτών λειτουργικών κερδών, τα οποία ανήλθαν στα 113,1 εκατ. ευρώ έναντι 39,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Επιπλέον, η Εμπορική πέτυχε στο πρώτο εξάμηνο μείωση κατά 19,4% των λειτουργικών εξόδων.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο παρέμεινε σταθερό στα 22,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ υποχώρησε κατά 1,8% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας τα νέα δάνεια σε ιδιώτες κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 19,7% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο.