ΟΤΕ: Ακύρωση 8,8 εκατ. ιδίων μετοχών στις 29 Νοεμβρίου

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου θα εφαρμοστεί η απόφαση του ΟΤΕ για ακύρωση 8.818.730 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83 ευρώ η κάθε μία, μια εξέλιξη που θα οδηγήσει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 24,9 εκατ. ευρώ.

Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2022, με μέση τιμή αγοράς τα 16,57 ανά μετοχή, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

Μετά την ακύρωσή τους, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης θα ανέρχεται σε 1,22 δισ. ευρώ και θα διαιρείται σε 433.664.596 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή του ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματεύεται την Παρασκευή στην τιμή των 15,4 ευρώ, σημειώνοντας οριακή πτώση κατά 0,1%. Από τις αρχές του έτους, πάντως, η σωρευτική μείωση καθορίζεται πέριξ του 5%.