>Πέρασε το stress test η Marfin Popular Bank

>

Με επιτυχία ολοκλήρωσε την Πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων η Marfin Popular Bank. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα εμφάνισε:

* 5,6% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κατόπιν της ήδη αποκληρωθείσας πώλησης της θυγατρικής στην Αυστραλία και 5,3% αν εξαιρεθεί η πώληση, με βάση το δυσμενές σενάριο για το έτος 2012
* 9,2% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων συμπεριλαμβανομένων των μέτρων άμβλυνσης κινδύνου όπως αυτά καθορίστηκαν από την Eυρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή
* 10% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μετά την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου σχεδίου της Τράπεζας
* Η Τράπεζα δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική βοήθεια για την ενίσχυση των κεφαλαίων της