>Παγκρήτια, η πιο κερδοφόρα επιχείρηση της Κρήτης

>Η πιο κερδοφόρα επιχείρηση της Κρήτης είναι η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα όπως είπε χθες ο πρόεδρος της Γιάννης Λεμπιδάκης, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των συνεταίρων. Η Παγκρήτια Τράπεζα θα εξακολουθήσει, όπως ειπώθηκε χθες, να στηρίζει την τοπική οικονομία, καθώς οι προβλέψεις της είναι αρκετά ενθαρρυντικές.
Στη γενική συνέλευση εγκρίθηκε ο απολογισμός της διοίκησης και ο προϋπολογισμός της τράπεζας.
Η Παγκρήτια Τράπεζα είναι σε θέση να κάνει διανομή μερίσματος 5,37 ευρώ ανά μερίδα, λόγω της συνετής οικονομικής πολιτικής που ακολούθησε μέχρι τώρα. Θα συνεχίσει τη μείωση του λειτουργικού κόστους, χωρίς απολύσεις προσωπικού ή περικοπές μισθών. Τα μέτρα που λαμβάνει είναι κυρίως η μη πρόσληψη συμβασιούχων και η αυτοματοποίηση σημαντικών λειτουργιών.
Στη γενική συνέλευση των συνεταίρων εγκρίθηκαν και καταστατικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνεται ανά αριθμό μερίδων το δικαίωμα ψήφου και φθάνει μέχρι 5 ψήφους στις 100 μερίδες. Επίσης, το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται πλέον στο 2% επί του συνεταιριστικού κεφαλαίου, έναντι των 1500 μερίδων που ήταν μέχρι χθες.
Αρκετή συζήτηση έγινε για το θέμα της ρευστοποίησης των μερίδων. Όπως ειπώθηκε χθες πολλοί συνεταίροι θέλουν να ρευστοποιήσουν τις μερίδες τους αλλά δεν μπορούν. Το μέτρο που λαμβάνει η διοίκηση για την «αποσυμφόρηση» της κατάστασης είναι η χορήγηση κινήτρου αγοράς μίας μερίδας στην τιμή των 80 ευρώ ανά μία μερίδα όταν η αγορά γίνεται μέσω του συστήματος της τράπεζας. Έτσι ο μέσος όρος τιμής της μερίδας μειώνεται στα 112 ευρώ, κάτι που αποτελεί κίνητρο για υποψήφιους επενδυτές, οι οποίοι άρχισαν ήδη να δείχνουν το ενδιαφέρον τους.

Αποτελέσματα – προβλέψεις

Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, η πορεία της Τράπεζας για τη χρήση 2010 υπήρξε ικανοποιητική.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας την 31/12/2010, ήταν 12,35%, έναντι 8% που απαιτείται για τις εμπορικές Τράπεζες ο δε δείκτης ρευστότητας ήταν 20,31% έναντι 20% που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι παραπάνω δείκτες επιβεβαιώνουν ότι η Παγκρήτια είναι ένα υγιές Πιστωτικό ίδρυμα χρήσιμο και αναγκαίο στον τόπο που δραστηριοποιείται.
Αναφορικά με την πορεία των οικονομικών μεγεθών για τη χρήση 2010, τα προ προβλέψεων και φόρων κέρδη έφτασαν τα 52 περίπου εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 5,77% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και τα προ φόρων κέρδη τα 17 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 37,4%, λόγω των αυξημένων προβλέψεων για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Συγκεκριμένα οι συσσωρευμένες προβλέψεις στο τέλος της χρήσης 2010 έφτασαν το 5,46% των χορηγήσεων. Το σύνολο του ενεργητικού ξεπέρασε τα 2 δις ευρώ, ενώ οι καταθέσεις ξεπέρασαν το 1,5 δις ευρώ, μειωμένες κατά 8,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Να σημειωθεί ότι η μέση μείωση των καταθέσεων στον τραπεζικό κλάδο ήταν 12,3%. Οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 1,7 δις ευρώ, αυξημένες κατά 0,45%, με αντίστοιχη μηδενική αύξηση στο τραπεζικό σύστημα. Η μέση απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων έφτασε το 8,14%, το δίκτυο ανήλθε σε 61 καταστήματα, ενώ ο αριθμός των συνεταίρων άγγιξε τα 80.000 μέλη.
Το αποδιδόμενο προς τους συνεταίρους καθαρό μέρισμα, ανήλθε σε 5,37 € ανά μερίδα. Από το μέρισμα αυτό με βάση το νέο Νόμο 3842/10, θα παρακρατηθεί φόρος 21% ή 1,13 ευρώ ανά μερίδα, φόρος που είναι συμψηφιζόμενος.
Συνολικά το μέρισμα που θα διανεμηθεί από σήμερα θα ανέλθει σε 10 εκ. € περίπου, ένα ποσό που θ΄αποτελέσει σημαντική βοήθεια σε πολλά νοικοκυριά στην Κρήτη.
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του τρέχοντος έτους, οι προβλέψεις για κέρδη 15,2 εκ. ευρώ περίπου στο τέλος του χρόνου και μέρισμα 5,37 ευρώ ανά μερίδα, είναι εφικτές.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα παρουσιαστούν οι μελλοντικοί στόχοι της Διοίκησης οι οποίοι εστιάζονται στη διατήρηση του υγιούς χαρτοφυλακίου και της κερδοφορίας της Τράπεζας προκειμένου να συνεχιστεί η έμπρακτη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, καθώς και η ουσιαστική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε σημαντικές επενδύσεις στα πληροφοριακά συστήματα για την ασφάλεια δεδομένων και συναλλαγών, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην κεντροποίηση των εργασιών, στη διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας μέσα από την αύξηση των καταθέσεων και της ανάπτυξης συνεργασιών με φορείς και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς και τη συνέχιση των δανειοδοτήσεων βιώσιμων επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Επιπλέον η Τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της «πράσινης επιχειρηματικότητας, χρηματοδοτώντας επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους αναπτυξιακών έργων ΟΤΑ και επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης.