Παπουτσάνης: Στα 3,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο

Στα 3,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Παπουτσάνης το εννεάμηνο του 2022 ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 53,3 εκατ. ευρώ έναντι 38,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Παπουτσάνης: Στα 3,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο εννεάμηνο

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας, κατά την τρέχουσα περίοδο η Εταιρεία αντιμετώπισε αύξηση κόστους κατά περίπου 7,9 εκ. ευρώ, το οποίο και παρά την αύξηση στις τιμές πώλησης που προαναφέρθηκε δεν καλύφθηκε πλήρως.

Αντίστοιχα το ενεργειακό κόστος της περιόδου ακόμα και μετά τις κρατικές ενισχύσεις σε φυσικό αέριο και κυρίως ηλεκτρικό
ρεύμα επιβαρύνθηκε κατά περίπου 1,4 εκ. ευρώ.

Τελικά τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη θετική επίδραση της ανάπτυξης του όγκου πωλήσεων οδήγησαν σε μικτό κέρδος για τον Όμιλο και την Εταιρεία ύψους 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, βελτιωμένο κατά μόλις 6,5%.

Αντίστοιχα το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε και ανήλθε σε 26,1% έναντι 34,1% το εννεάμηνο του 2021.

Τα ενοποιημένα αλλά και σε επίπεδο Εταιρείας κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%”.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10%. Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10%.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενη, έκτακτη ζημία, όπως αυτή προέκυψε μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης σχετικά με τη διακοπή της συνεργασίας με την εταιρεία Ελγέκα Α.Ε., η οποία μέχρι το τέλος του 2020 διένεμε τα επώνυμα προϊόντα της εταιρίας στις μεγάλες αλυσίδες. Η Εταιρεία είχε ήδη προβεί σε σχετικές προβλέψεις κατά τις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Το ποσό που επιβάρυνε την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 384 χιλ. ευρώ χωρίς να αναμένονται άλλες επιβαρύνσεις.

Επιχειρηματική Προοπτική

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2022, παρά το συνεχώς επιδεινούμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον λόγω κόστους και διαθεσιμότητας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, κόστους ενέργειας και μεταφορικών, των συνεχιζόμενων προβλημάτων λόγω COVID και του πολέμου στην Ουκρανία, η Εταιρεία συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία.

Συνεπώς, αφενός αναγνωρίζοντας τις πρωτοφανείς πληθωριστικές πιέσεις, που οδηγούν σε συνεχή αύξηση του παραγωγικού κόστους αλλά και τη συνεχώς αυξανόμενη πίεση στη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η Εταιρεία διατηρεί τη βέλτιστη ισορροπία με στόχο να εξασφαλίσει μεσοπρόθεσμα την ισχυρή αναπτυξιακή αλλά και βιώσιμη πορεία της.

Ωστόσο για το τελευταίο τρίμηνο του 2022 αλλά και για το επόμενο έτος, τουλάχιστον με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν διαφαίνονται στην αγορά θετικές εξελίξεις που θα αναστρέψουν την τρέχουσα εικόνα των πληθωριστικών πιέσεων στα κόστη υλών και ενέργειας.

Έτσι, μετά από την επιβάρυνση του κόστους υλών και υλικών συσκευασίας που εκτιμάται σε 10 εκατ. Ευρώ για το σύνολο του 2022 σε σχέση με το 2021 προβλέπουμε και για το έτος 2023 μια επιπλέον αύξηση της τάξης των 2,5 – 3,0 εκ. Σε αυτό το αντίξοο περιβάλλον, στόχος της Εταιρείας είναι η επίτευξη ικανοποιητικών οικονομικών αποτελεσμάτων μέσω λελογισμένων αυξήσεων στις τιμές πώλησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και κυρίως με παράλληλη σημαντική βελτίωση του κόστους παραγωγής χάρη στην πλήρη λειτουργικότητα των σημαντικών επενδύσεων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια και έχουν πλέον πρακτικά ολοκληρωθεί