Περαιτέρω υποχώρηση της ζήτησης για χημικά προϊόντα

Περαιτέρω υποχώρηση της ζήτησης επήλθε το 2011 για τις χημικές πρώτες ύλες, καθώς ο κλάδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εγχώρια βιομηχανική δραστηριότητα η οποία το 2011 παρουσίασε κάμψη της τάξης του 8,2%.

Σύμφωνα με μελέτη της Hellastat, η σημαντική υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας έχει επίσης συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης των χημικών προϊόντων (πρώτες ύλες για οικοδομικά χρώματα, στεγανωτικά κ.α.) Σημειώνεται ότι οι πολεοδομίες της χώρας το 2011 εξέδωσαν 35.746 οικοδομικές άδειες, (-28,5% έναντι του 2010), ενώ παρατηρήθηκε μείωση 42% στην επιφάνεια και 38,2% στον όγκο.

Το 2011, η συνολική παραγωγή χημικών προϊόντων –βάσει του σχετικού δείκτη παραγωγής της ΕΛΣΤΑΤ- υποχώρησε κατά 4,4% συγκριτικά με το 2010, σε αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο 2010/09, όπου είχε καταγραφεί αύξηση +1,4%.
Ωστόσο, παρά την πτώση της παραγωγής, τα έσοδα των εταιρειών του κλάδου κατέγραψαν το 2011 ανοδική πορεία λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των προϊόντων του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.

Οι εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας λόγω της οικονομικής ύφεσης και της περιοριστικής πιστοδοτικής πολιτικής των τραπεζών. Σε συνδυασμό με τον αυξημένο κίνδυνο της εθνικής οικονομίας, οι ξένοι οίκοι χημικών ασκούν υψηλή πίεση ως προς τον τρόπο πληρωμής (εξόφληση της παραγγελίας πριν την αποστολή) ενώ παράλληλα επιβαρύνονται με σημαντικά κόστη μεταφοράς και αποθήκευσης λόγω έλλειψης αποθηκευτικών χώρων.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 123 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

-Ο αθροιστικός Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2011 διαμορφώθηκε σε €1,05 δισ. (+8,5% από το 2010) με το 58% των εταιρειών να εμφανίζει αυξημένες πωλήσεις συγκριτικά με τη προηγούμενη χρήση.
-Ωστόσο, τα ΚΠΦ εμφάνισαν σημαντική πτώση κατά 17,5%, μειούμενα στο ύψος των €27,88 εκ. ενώ τα ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν ελαφρά κατά 1%, σε €69,18 εκ.
-Συνεπώς, οι αντίστοιχοι δείκτες των λειτουργικών και προ φόρων κερδών υποχώρησαν σε 6,3% και 2,8% αντίστοιχα με το περιθώριο μικτών κερδών να υποχωρεί οριακά σε 22,3%.
-Ο δείκτης των Ξένων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 1,8 προς 1 έχοντας βελτιωθεί οριακά από το 2010.
-Η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) διαμορφώθηκε σε 9,4%, από 11,1% το 2010.
-Η γενική ρευστότητα αυξήθηκε οριακά σε 1,41, ενώ η άμεση παρέμεινε στο 1,09.
-Ο ρυθμός είσπραξής των Απαιτήσεων είναι ιδιαίτερα αργός (5 μήνες), ενώ οι χημικές βιομηχανίες διακρατούν τα Αποθέματα για περίοδο μεγαλύτερη των 2 μηνών. Η λήψη πίστωσης των 112 ημερών αντισταθμίζει μερικώς τις ανάγκες των εταιρειών για χρηματοδότηση.
Συνεπώς, ο εμπορικός κύκλος βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο (106 ημέρες).