Πλήττεται η εκτύπωση από την κρίση στον Τύπο

Η κρίση στον τύπο και η χαμηλή διαφημιστική δαπάνη επηρεάζει αρνητικά τον κλάδο εκτυπώσεων, ενώ αναμένεται περαιτέρω υποχώρηση της κερδοφορίας των εταιρειών.

Σύμφωνα με την Hellastat, η κρίση η οποία έχει ξεσπάσει στο χώρο των εφημερίδων και περιοδικών σε αντιδιαστολή με την άνθιση που γνωρίζει η διαδικτυακή επικοινωνία, είχε αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα των εκτυπωτικών επιχειρήσεων το 2011.

Σύμφωνα με στοιχεία της Media Services, το 2011 η συνολική διαφημιστική δαπάνη μειώθηκε κατά 15%, στα €1,6 δισ. Τα περιοδικά και οι εφημερίδες κατέγραψαν απώλειες της τάξης του -22,3% και -17% αντίστοιχα.

Η μέση κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων μειώθηκε κατά 10%, ενώ οι απογευματινές κατέγραψαν πτώση της τάξης του 17%.Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις προτιμούν πλέον να προβληθούν μέσω του internet καθώς τα κόστη είναι αρκετά χαμηλότερα και η διαφήμιση πιο στοχευμένη, και δυναμική, αντικαθιστώντας έτσι το έντυπο υλικό.

Στο χώρο του βιβλίου, μέρος εκδοτών συνεργάζεται με επιχειρήσεις από ασιατικές χώρες λόγω του χαμηλότερου κόστους, πλήττοντας τις εγχώριες εκτυπωτικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, οι τελευταίες υφίστανται πολύμηνες καθυστερήσεις στις εισπράξεις τους και υψηλές επισφάλειες.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 138 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:
-Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκε κατά 13,9%, στα €412 εκ.
-Το 76% των εταιρειών υπέστη κάμψη εσόδων, οδηγώντας τη μέση μείωση ανά επιχείρηση στο -12,1%.
-Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ υποχώρησαν κατά 47%, στο ύψος των €11,34 εκ., ενώ οι προ φόρων ζημιές ξε-πέρασαν τα €36 εκ.
-Το περιθώριο μικτών κερδών υποχώρησε οριακά σε 21,1%. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ σημείωσε σημαντική κάμψη κατά 1,5 μονάδες, σε 6,3%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ παρέμεινε στο οριακό 0,3%.
-Οι δείκτες γενικής και άμεσης σχηματίστηκαν σε 1,47 και 1,26 αντίστοιχα.
-Οι Απαιτήσεις των εκτυπωτικών επιχειρήσεων εισπράττονται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς (7 μήνες). Ωστόσο, λόγω της επαρκούς περιόδου λήψης πίστωσης από τους προμηθευτές (7 μήνες), ο εμπορικός κύκλος διαμορφώθηκε στο ικανοποιητικό διάστημα των 36 ημερών.
-Η κεφαλαιακή μόχλευση διαμορφώνεται σταθερά την τελευταία 4ετία στο 1,2 προς 1.
-Η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) παρέμεινε στο οριακά θετικό 0,4% εξαιτίας κυρίως των ισχνών περιθωρίων κερδοφορίας και του χαμηλού βαθμού μόχλευσης.